faculties_present_img

ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Български граждани, притежаващи диплома за завършено средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висши училища, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София (ТУ – София).

Кандидатстването се извършва чрез:

 1. Подаване на кандидатстудентски документи;
 2. Класиране по специалности.

Кандидат-студентите, подаващи документи за класиране в ТУ – София, желаещи да кандидатстват и да се класират за филиала в гр. Пловдив, и за ИПФ в гр. Сливен, подават документи и заплащат (доплащат) такса съответно в ТУ – София, филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен (по интернет в сайта на съответния филиал или на място). За един и същ изпит такса се заплаща еднократно.

Документите за кандидатстване са:

 • Заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите, подредени в желания ред за класиране. Заявления се получават в ТУ-София, бл. 2, ет. 1 (ЦИР), по интернет или в бюрата за приемане на документи по градовете в периода от 17 юни 2019 г. до 29 юни 2019 г. Заявлението може да се изтегли и от страницата на ТУ – София на адрес: http://priem.tu-sofia.bg.

Заявление за кандидатстване се подава от всички кан­ди­дат-студенти, независимо дали се явяват на пред­ва­рителни или редовни изпити, или участват с матури в класирането. В него се посочва явяването на предва­рител­ните и редовните изпити (ако има такова), или признаване на матурите, ако кандидат-студентите желаят това;

 • Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на докумен­тите.
 • Таксата за явяване на всеки изпит (или матура) е 30 лв. Тя се заплаща в ТУ-София, бл. 2, ет. 1 (ЦИР) на постерминал с карта, или по банков път по сметка на ТУ-София – BG89BNBG96613100103601 за редовните изпити или за признаване на матурите, ако кандидат-студентите желаят да ги ползват като конкурсна оценка.

Кандидат-студентите подават документите си за кандидатстване от 17 юни 2019 г. до 29 юни 2019 г. (вкл. събота и неделя), както следва:

 1. В ТУ-СОФИЯ, кв. Дървеница, блок 2 (западен вход), Център по информационни ресурси, от 8.30 до 16.00 ч.;
 2. В ЦЕНТРОВЕТЕ И БЮРАТА за приемане на кандидатстудентски документи:
 3. ПО ИНТЕРНЕТ (в сайта http://priem.tu-sofia.bg).

Кандидатстващите само със зрелостни изпити (матури)  или пред­ва­ри­телни изпити могат да подават документи до 4 юли 2019 г. вкл. (четвъртък).

Редът на желаните специалности и данните на кандидатите се внасят в компютърна система в тяхно присъствие. Редът е окончателен и не може да бъде променян след 4 юли 2019 г.

Всеки кандидат-студент получава компютърна разпечатка със заявлението за кандидатстване, реда на желаните специалности, кандидатстудентски изпити или матури, с които кандидатства, талон с входящия номер и талон със сградата и залата за явяване на съответния изпит, ако желае такъв.

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити подават документи, но не заплащат допълнителни такси.

От такса за кандидатстване се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70 и над 70%;
 • военноинвалиди и военно-пострадали;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.