Актуална информация

Начало

Техническият университет - Со­фия е разположен в Студентския град в квартал „Дървеница", заедно с много други университети и голям комплекс от студентски общежития, спортни зали, поликлиника, магазини, ресто­ранти, концертни зали и всичко необ­ходимо за един модерен град.

Вече 70 години Университе­тът подготвя специалисти в областта на техниката. През този период над 100 хиляди инженери са се дипломи­рали в него и са намерили професио­нална реализация не само у нас, но и в чужбина. В структурата на ТУ - Со­фия има 14 факултета, няколко депар­тамента, три колежа и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания. Уни­верситетът има филиали в гр. Плов­див и в гр. Сливен.

Университетът разполага с модер­ни учебни корпуси, библиотеки, сту­дентски общежития,студентски сто­лове, спортни комплекси, закрит плу­вен басейн с олимпийски размери, тенис кортове и зали за спорт, почив­ни бази на море и планина.

В ТУ - София се обучават около 15 000 студенти за получаване на сте­пените „бакалавър" - по 29 специал­ности - и „магистър" - по повече от 40 специалности. Обучават се докто­ранти по повече от 50 докторски про­грами за получаване на образовател­ната и научна степен „доктор". В трите колежа на ТУ - София в гр. София, гр. Сливен и гр. Казанлък се предлага прак­тически ориентирано обучение за получаване на степента „професиона­лен бакалавър".

Основната задача на многоброй­ния преподавателски състав е осигу­ряването на високо качество на обуче­ние. Университетът получи поредната акредитация от Националната аген­ция за оценяване и акредитация (НАОА) с най-високата оценка. Всич­ки специалности са акредитирани и продължават да участват в акредитационния цикъл на НАОА. Въвеждане­то на Европейската система за на­трупване и трансфер на кредити оси­гурява лесното признаване на получа­ваните дипломи, а и на части от обу­чението, в страните на Европейския съюз.

В ТУ - София се обучават студен­ти за получаване на следните степени:

  • Бакалавър - 4-годишно (8 се­местъра) обучение, което в последния семестър завършва с дипломна работа;
  • Магистър (с кандидатстване след средно образование) - 5-годишно (10 семестъра) обучение. Тази степен се предлага по една специалност - електроинженерство на френски език.
  • Магистър - 1-годишно (2 се­местъра) обучение за студенти, имащи бакалавърска степен. Тази степен също завършва с дипломна работа;
  • Доктор - образователна и науч­на степен, която се получава след 3-годишна изследователска работа и изготвяне на дисертация. В тази сте­пен могат да кандидатстват само при­тежаващите магистърска степен.

В ТУ - София има три чуждоезикови (немски, английски и френски) факултета, в които се предлага обуче­ние на чужд език по учебни планове и програми на чуждестранни универси­тети партньори и със съдействието на правителствени организации за съ­трудничество в областта на образова­нието. Получаваните дипломи от тези факултети са признати наравно с изда­ваните в съответните страни дипломи.

Активна, полезна и интересна дейност развива Студентският съвет. Чрез тази организация студентите вземат участие в управлението на университета и защитават интересите си, установяват връзки с национални и международни студентски органи­зации, организират културни и спор­тни прояви. Значителна роля в осъ­ществяването на връзката между биз­неса, академичните среди и студенти­те играе и Кариерният център. Повече от 4500 студенти са регистрирани в него до момента от всички специал­ности на университета.

Допълнително, специализиращо и следдипломно обучение се предлага в Центъра за развитие и квалификация (ЦРК). В него могат да се обучават студенти от ТУ - София и от други университети, както и хора, които искат да получат професионална ква­лификация или допълнително след­дипломно обучение.

Техническият университет - Со­фия поддържа интензивни връзки с повече от 50 висши училища в Евро­па, Азия, Северна Америка и Африка. Университетът членува в реномирани европейски и световни организации, участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО и НАТО. С качеството и многообразието на провежданото обучение и изследователска дейност Техническият университет - София има амбицията да бъде сред водещите университети в единното образова­телно и изследователско простран­ство на обединена Европа

Уважаеми кандидат-студенти, 
Добре дошли в Техническия университет – София! 

Техническият университет – София е най-големият учебен и научноизследователски ко...

Още...

Правилник 2022