faculties_present_img

Факултети и Специалности

В структурата на ТУ - Со­фия има 14 факултета, няколко депар­тамента, един колеж и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания.

В ТУ - София се обучават около 15 000 студенти за получаване на сте­пените „бакалавър" - по 29 специал­ности - и „магистър" - по повече от 40 специалности. Обучават се докто­ранти по повече от 50 докторски про­грами за получаване на образовател­ната и научна степен „доктор". 

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601