faculties_present_img

Факултети и Специалности

В структурата на ТУ - Со­фия има 14 факултета, няколко депар­тамента, един колеж и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания.

В ТУ - София се обучават около 15 000 студенти за получаване на сте­пените „бакалавър" - по 29 специал­ности - и „магистър" - по повече от 40 специалности. Обучават се докто­ранти по повече от 50 докторски про­грами за получаване на образовател­ната и научна степен „доктор". 

  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. ик. Димитричка Ангелова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: d_angelova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg