faculties_present_img

Факултети и Специалности

В структурата на ТУ - Со­фия има 14 факултета, няколко депар­тамента, един колеж и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания.

В ТУ - София се обучават около 15 000 студенти за получаване на сте­пените „бакалавър" - по 29 специал­ности - и „магистър" - по повече от 40 специалности. Обучават се докто­ранти по повече от 50 докторски про­грами за получаване на образовател­ната и научна степен „доктор". 

  Правилник 2021
  

Учебен отдел

Началник
маг. мат. Спасен Цветков
Кабинет:2301
Мобилен:0882 270 597
Email: spasen@tu-sofia.bgмаг. инж. Мила Иванова
Кабинет:2308
Тел.: 02/96502 965-3601
Email: mivanova@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02/9653621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02/9652176


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02/96502 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Людмила Зашева
Кабинет:2310
Тел.: 02/9652174