faculties_present_img

Полезна информация

В ТУ може да се кандидатства в 32 специалности.

За инженерните специалности се кандидатства по желание с една от възможностите:

  • зрелостен изпит по български език и литература;
  • зрелостен изпит по математика;
  • зрелостен изпит по физика;
  • тест по математика (на предварителна или на редовна сесия).

За специалностите „Приложна математика и информатика“ и "Компютърно и софтуерно инженерство" не се допуска кандидатстване със зрелостен изпит по български език и литература.

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Стопанско управление” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

  • от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, или по математика, или по география, или по история,  или по чужд език, умножена по 2.9;
  • от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

За специалност „Инженерен дизайн“ се кандидатства само с изпити по рисуване и композиция.

Всяка година в университета се организират кандидат-студентски подготвителни курсове по Математика, Рисуване и Композиция в периода от декември до юли.

За по-добро ориентиране в изпитния материал се публикуват конкурсни задачи давани през настоящата година и няколко предходни години.

  Правилник 2021
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2176
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2176
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. инж. Мила Иванова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: mivanova@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg