faculties_present_img

Полезна информация

В ТУ може да се кандидатства в 31 специалности.

За инженерните специалности се кандидатства по желание с една от възможностите:

  • зрелостен изпит по български език и литература;
  • зрелостен изпит по математика;
  • зрелостен изпит по физика;
  • тест по математика (на предварителна или на редовна сесия).

За специалност „Приложна математика“ не се допуска кандидатстване с зрелостен изпит по български език и литература.

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите „Стопанско управление” и „Публична администрация” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

  • от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, или по математика, или по география, или по история,  или по чужд език, умножена по 2.9;
  • от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

За специалност „Инженерен дизайн“ се кандидатства само с изпити по рисуване и композиция.

Всяка година в университета се организират кандидат-студентски подготвителни курсове по Математика, Рисуване и Композиция в периода от декември до юли.

За по-добро ориентиране в изпитния материал се публикуват конкурсни задачи давани през настоящата година и няколко предходни години.

Полезна информация за кандидат-студента е показаната статистика, отразяваща обобщените резултати от изпити и достигнати минимални балове при класиране. Тя обхваща периода от уч. 2008 / 2009 до момента.

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601