faculties_present_img

Оценки и формиране на състезателен бал

Чл. 3. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности, с изключение на специалностите „Приложна математика и информатика”, “Компютърно и софтуерно инженерство”, „Инженерен дизайн” и „Стопанско управление” се образува, като:

към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни техно­логии, се прибави една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

- български език и литература, умножена по 2,9;

- или по математика, умножена по 3;

- или по физика, умножена по 3;
или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(2) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите „Приложна математика и информатика” и „Компютърно и софтуерно инженерство” се образува, като:

към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, инфор­ма­тика или инфор­­ма­­ци­онни технологии, се прибави една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по

  • математика, умножена по 3;
  • или по физика, умножена по 3;

от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(3) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Стопанско управление” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

  • български език и литература, умножена по 2,9;
  • или по математика, умножена по 3.
  • или по география, умножена по 3;
  • или по история, умножена по 3;
  • или по чужд език, умножена по 3.

от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

(4) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Инженерен дизайн” се образува, като:

към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или инфор­ма­ци­онни технологии, се прибавят оценките от:

издържания конкурсен изпит по рисуване, умножена по 1.5 и по композиция, умножена по 1.5.

(5) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите, по които обучението се води на чужд език (английски, немски или френски), се образува съгласно ал. 1 след успешно положен изпит (предварителен или редовен) или матура по съответния език, или признат сертификат за владеене на езика. Изпитът по чужд език се признава за издържан в случаите, описани в чл. 7, ал. 17.

(6) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Педагогика“ в ИПФ-Сливен се образува, като към оценките от дипломата за средно образование по български език и литература и по-високата от история и цивилизация или чужд език, се прибави една от следните оценки:

– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

-   български език и литература, умножена по 2,5;

-   или по история, умножена по 2,5;

-   или по философски цикъл, умножена по 2,5;

-   или по география, умножена по 2,5;

-   или по чужд език, умножена по 2,5.

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601