faculties_present_img

Оценки и формиране на състезателен бал

Чл. 3. (1)  Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности, с изключение на специалностите „Приложна математика и информатика”, „Компютърно и софтуерно инженерство”, „Инженерен дизайн”, „Стопанско управление” и „Публична администрация” се образува, като:
към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибави една от следните оценки:
от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
               – български език и литература, умножена по 2,9;
               – или по математика, умножена по 3;
               – или по физика, умножена по 3;
или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(2) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Приложна математика и информатика” и „Компютърно и софтуерно инженерство” се образува, като:
към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информац онни технологии, се прибави една от следните оценки:
от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

                – математика, умножена по 3;
                – или по физика, умножена по 3;

 – или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

(3) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите „Стопанско управление” и „Публична администрация” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:
от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по: 
               
– български език и литература, умножена по 2,9;
               
– или по математика, умножена по 3.
               
– или по география, умножена по 3;
               
– или по история, умножена по 3;
               
– или по чужд език, умножена по 3.

или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

(4)  Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Инженерен дизайн” се образува, като:
към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибавят оценките от:
               – издържания конкурсен изпит по рисуване, умножена по 1.5
              
по композиция, умножена по 1.5.

(5) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите „Общо машиностроене” – на немски език, „Компютърни системи и технологии” – на немски език, "Мехатронни и информационни технологии” – на немски език„ Електроинженерство” – на френски език, и „Индустриално инженерство” – на английски език, се образува съгласно ал. 1 след успешно положен изпит (предварителен или редовен) или матура по съответния език, или сертификат за владеене на езика. Изпитът по чужд език се признава за издържан в случаите описани в чл. 7, ал. 17.

Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601