faculties_present_img

Оценки и формиране на състезателен бал

Чл. 3. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности, с изключение на специалностите „Приложна математика и информатика”, “Компютърно и софтуерно инженерство”, „Инженерен дизайн” и „Стопанско управление” се образува, като:

към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни техно­логии, се прибави една от следните оценки:

* от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

- български език и литература, умножена по 2,5;

- или по математика, умножена по 3;

- или по физика, умножена по 3;

* или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(2) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите „Приложна математика и информатика” и „Компютърно и софтуерно инженерство” се образува, като:

към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, инфор­ма­тика или инфор­­ма­­ци­онни технологии, се прибави една от следните оценки:

* от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по

- математика, умножена по 3;

- или по физика, умножена по 3;

* от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(3) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Стопанско управление” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

* от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

- български език и литература, умножена по 2,5;

- или по математика, умножена по 3.

- или по география, умножена по 3;

- или по история, умножена по 3;

- или по чужд език, умножена по 3.

от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

(4) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Инженерен дизайн” се образува, като:

към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или инфор­ма­ци­онни технологии, се прибавят оценките:

от успешно издържан конкурсен изпит по рисуване, умножена по 1.5;

от конкурсния изпит по композиция, умножена по 1.5.

(5) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите, по които обучението се води на чужд език (английски, немски или френски), се образува съгласно ал. 1 след успешно положен изпит (предварителен или редовен) или матура по съответния език, или признат сертификат за владеене на езика. Изпитът по чужд език се признава за издържан в случаите, описани в чл. 7, ал. 17.

(6) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Педагогика“ в ИПФ-Сливен се образува, като към оценките от дипломата за средно образование по български език и литература и по-високата от история и цивилизация или чужд език, се прибави най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

-   български език и литература, умножена по 2,5;

-   или по история, умножена по 2,5;

-   или по философски цикъл, умножена по 2,5;

-   или по география, умножена по 2,5;

-   или по чужд език, умножена по 2,5.

  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: valia_valova@tu-sofia.bg