faculties_present_img

Подаване на документи

Чл. 8. (1) Заявления за явяване на предварителните изпити се подават в Учебен отдел на ТУ-София, бл. 2, ет. 3, по интернет или в бюрата за приемане на документи по градовете в периода от 21 февруари 2022 г. до два дни преди датата на всеки предварителен изпит. Гра­фикът за приемане е даден в Приложение 2. В заявлението задължително се попълва личен e-mail адрес  и GSM.

(2) Заявлението може да се получи в Учебен отдел, в регионалните центрове и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 12), или да се изтегли от страницата на ТУ – София на адрес: http://priem.tu-sofia.bg.

(3) Таксата за явяване на всеки изпит е 40 лв. и се заплаща чрез:

  • системата Epay (с регистрирана банкова карта в системата на Epay); при подаване на документи по интернет;
  • Easypay (на каса) – при подаване на документи по интернет;
  • по банков път по сметка на ТУ-София – BG89BNBG96613100103601 (при този начин на плащане, след като бъде изчислена таксата, трябва да се извърши плащането и да се прикачи в заявлението сканирано или снимано бордерото за платената такса);
  • на постерминал в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Студентски такси) в ТУ-София.

 

Чл. 9. (1) Документите за кандидатстване са:

1. Заявление за кандидатстване – в него се посочват желаните специалности и явяване на кандидатстудентски изпити или признаване на матури. Заявление се подава от всички кандидат-студенти, независимо дали се явяват на предварителни или редовни изпити, или участват с матури в класирането. За всеки изпит от редовната сесия (през юли) или матура се заплаща такса от 40  лв. Заявилите само предварителни изпити не заплащат такса.

Бланката със заявлението се получава при подаване на документите в ТУ-София, в бюрата за приемане на документи в градовете (Приложение 12), или се изтегля от страницата на ТУ – София в интернет на адрес: http://priem.tu-sofia.bg).

2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка), а за дипломираните през 2022 г. и удостоверение – оригинал и ксерокопие за завършен първи гимназиален етап. Оригиналите се връщат веднага след подаване на документите.

Завършилите средното си образование в чужбина предварително легализират дипломата си в Регионално управление на образованието на МОН.

 

Чл. 10. (1) Кандидат-студентите подават документите си за кандидатстване, както следва:

  1. За кандидатстващите само с матури или предварителни изпити от 20 юни 2022 г. до 8 юли 2022 г. (вкл. събота и неделя) в ТУ – София, кв. Дървеница, блок 2 (западен вход), Център по информационни ресурси, от 8.30 до 16.00 ч., в центровете и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 12) или по интернет. Графикът за приемане на кандидатстудентските документи е даден в Приложение 2.
  2. За кандидатите, желаещи явяване на редовен кандидатстудентски изпит -

​             от 20 юни 2022 г. до 30 юни 2022 г. (вкл. събота и неделя).

(2) Редът на желаните специалности и данните на кандидатите се внасят в компютърна система в тяхно присъствие. Редът  е  окончателен  и  не  може  да  бъде   променян   след 7 юли 2022 г.

(3) Всеки кандидат-студент получава компютърна разпечатка със заявлението за кандидатстване, ред на желаните специалности, кандидатстудентски изпити или матури, с които кандидатства,  и документ за платена такса.

(4) Приемане на документи и заплащане на такси в ТУ – София се извършва и по интернет съгласно указания. Указанията са неразделна част от правилника и се обявяват в сайта http://priem.tu-sofia.bg.

(5) Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити подават документи, но не доплащат допълнителни такси.

(6) Кандидат-студентите, подаващи документи за класиране в ТУ – София, ако искат да кандидатстват и за филиала в гр. Пловдив, и за ИПФ в гр. Сливен, подават документи и заплащат (доплащат) такса съответно в ТУ – София, филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен. За  един  и  същи  изпит  такса се  заплаща  еднократно  в  рамките  на  ТУ – София.

 

Чл. 11. От такса за кандидатстване се освобождават:

– кръгли сираци (до 25-годишна възраст);

– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70 и над 70%;

– военно-инвалиди и военно-пострадали;

– лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg