faculties_present_img

Подаване на документи

Чл. 8. (1) Заявления за явяване на предварителните изпити се подават в Учебен отдел на ТУ-София, бл. 2, ет. 3, в периода от 1 март 2017 г. (по интернет или в бюрата за приемане на документи по градовете – от 15 февруари 2017 г.) до два дни преди датата на всеки предварителен изпит. Гра­фикът за приемане е даден в Приложение 2.

(2) Заявлението може да се получи в Учебен отдел, в регионалните центрове и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 12 и Приложение 13) или да се изтегли от страницата на ТУ – София на адрес: http://priem.tu-sofia.bg;

(3) Таксата за явяване на всеки изпит е 30 лв. Тя се заплаща по банков път по сметка на ТУ-София – BG89BNBG96613100103601, или на постерминал в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Студентски такси) в ТУ-София.

Чл. 9.(1) Документите за кандидатстване са:

заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите, приложено в Справочника за кандидат-студенти 2017 г. (в бюрата за приемане на документи в градовете – Приложение 12 и Приложение 13) и в страницата на ТУ – София в интернет на адрес: http://priem.tu-sofia.bg) се подава от всички кандидат-студенти, независимо дали се явяват на предварителни или редовни изпити, или участват с матури в класирането. В него се посочва явяване и на редовните изпити или признаване на матурите, ако кандидат-студентите желаят това, като за всеки изпит или матура се заплаща такса от 30 лв.;

  • – оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.

Чл. 10. (1) Кандидат-студентите подават документите си за кандидатстване от 19 юни 2017 г. до 1 юли 2017 г. (вкл. събота и неделя) в ТУ – София, кв. Дървеница, блок 2 (западен вход), Център по информационни ресурси, от 8,30 до 16,00 ч., в центровете и бюра за приемане на кандидатстудентски документи или по интернет. Графикът за приемане на кандидатстудентските документи е даден в  Приложение 2.

Кандидатстващите със зрелостни изпити (матури) могат да подават документи до 5 юли 2017 г. (вкл. събота).

(2) Редът на желаните специалности и данните на кандидатите се внасят в компютърна система в тяхно присъствие. Редът е окончателен и не може да бъде променян след 5 юли 2017 г.

(3) Всеки кандидат-студент получава компютърна разпечатка със заявлението за кандидатстване, ред на желаните специалности, талон с входящия номер, талон за сградата и залата за явяване на съответния изпит и документ за платена такса.

(4) Приемане на документи и заплащане на такси в ТУ – София се извършва и по интернет. Указанията са неразделна част от правилника и се обявяват в сайта http://priem.tu-sofia.bg.

(5) Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но не доплащат допълнителни такси.

(6) Кандидат-студентите, подаващи документи за класиране в ТУ – София, ако искат да кандидатстват и за филиала в гр. Пловдив, и за ИПФ в гр. Сливен, подават документи и заплащат (доплащат) такса съответно в ТУ – София, филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен. За един и същи изпит, такса се заплаща еднократно в рамките на ТУ – София.

Чл. 11.  От такса за кандидатстване се освобождават:

  • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освиде-телствани със 70% и над 70%;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

 

Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601