faculties_present_img

Конкурсни изпити

Чл. 4. (1) Конкурсните изпити в ТУ – София са предварителни и редовни, които се провеждат съгласно график (Приложение 3).

(2) Предварителните изпити са:

– тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);

– изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”);

– изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

(3) Предварителните тестове по математика се провеждат на:

19 март 2022 г. (събота) 

2 април 2022 г. (събота);

16 април 2022 г. (събота).

едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен;

(4) Резултатите от предварителните тестове по математика участват при балообразуването и важат за класирането само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия правилник.

(5) Предварителните  изпити  по  чужд  език  (немски и английски) се провеждат на 9 април 2022 г. (събота). Изпитът по английски език се провежда едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

(6) Предварителният изпит по рисуване се провежда на 16 април 2022 г. (събота), а по композиция – на 17 април 2022 г. (неделя),  като  и  двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

(7) Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване съгласно този правилник, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията, но могат да кандидатстват за незаети места след второто класиране.

(8) Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити могат да кандидатстват за класиране и да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура), ако оценките от предварителните изпити не ги удовлетворяват.

(9) Редовните изпити са:

– тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);

– изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”);

– изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

(10) Тестът по математика се провежда на 2 юли 2022 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала в гр. Пловдив и в ИПФ в гр. Сливен.

(11) Изпитът по рисуване се провежда на 3 юли 2022 г. (неделя),  а  по  композиция  –  на 4 юли 2022 г. (понеделник), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

(12) Изпитите по чужд език (немски, френски и английски) се провеждат на 4 юли 2022 г. (понеделник). Изпитът по английски език се провежда едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

(13) За кандидатстване и участие в класиране се признават резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София.

В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.

Резултатите от положените изпити във филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен се получават в ТУ – София служебно.

(14) Издаването на служебна бележка за резултатите от съответния конкурсен изпит се извършва при поискване след 15 август 2022 г. от Учебен отдел на ТУ-София (съответно на филиал Пловдив и на ИПФ Сливен).

 

Чл. 5. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

(2) На участниците в националните и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии и физика, получили оценка, не по-малка от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

(3) На участниците в националните и регионални олимпиади, конкурси и състезания по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, по които се обучава в ТУ, получили оценка, не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0,9, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата (конкурса, състезанието). Протоколите с резултатите от състезанието или конкурса се представят в Учебен отдел на ТУ-София от декана на съответния факултет.

(4) На участниците в състезания и конкурси, организирани и проведени от ТУ – София получената оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на състезанието или конкурса. Протоколите с резултатите от състезанието или конкурса се представят в Учебен отдел от декана на съответния факултет.

(5) На кандидат-студентите, положили успешно конкурсен изпит (тест) по математика в друго висше училище през годината на кандидатстване, оценката се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0,9 след втория етап на класиране.

 

Чл. 6. Изискванията за провеждането на конкурсните изпити са дадени в чл. 7 на настоящия правилник. Специфичните указания, програми за подготовка, времетраене за провеждане и др. са дадени, както следва: тест по математика – Приложение 6; изпит по рисуване – Приложение 7; изпит по композиция – Приложение 8; изпит по немски език – Приложение 9; изпит по френски език – Приложение 10; изпит по английски език – Приложение 11.

 

Чл. 7. (1) Конкурсните изпити са писмени и анонимни. Темите се изтеглят лотарийно на посочените дати.

(2) Конкурсните изпити се провеждат от комисии и по ред, определен със заповед на ректора.

(3) Сградата и залата, в които ще се провeде всеки изпит, се определят при подаване на документите.

Начинът за провеждане (присъствено или отдалечено) на предварителните тестове по математика на 19 март 2022 г. (събота), 2 април 2022 г. (събота) и 16 април 2022 г. (събота) се обявява допълнително в сайтовете на ТУ – София, Филиала в гр. Пловдив и ИПФ в гр. Сливен до една седмица преди всеки изпит.

(4) Кандидат-студентите се явяват в посочената сграда половин час преди обявеното начало на изпита, като носят със себе си лична карта (шофьорска книжка) и талона с входящия номер, получен при подаване на документите.

(5) Кандидат-студентите, които се явяват в съответната сграда, след като изпитът е започнал, не се допускат до участие в него.

(6) Не се разрешава явяването на друго място и по друго време, освен посочените в талона.

(7) При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. На теста по математика се разрешава използването само на Справочник по математика, съставен от авторски колектив от ТУ – София и други висши училища, издаден от издателство АНУБИС, или Четиризначни математически таблици и формули за IX – XI клас с автори Димо Серафимов и колектив.

(8) Кандидат-студентът няма право да поставя писмени и други знаци върху конкурсната си работа, нарушаващи анонимността.

(9) При опит за нарушаване на анонимността, преписване, носене на забранени средства за комуникация или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита, писмената работа на кандидата се анулира от комисията в залата, която записва върху нея и мотивите за това, и той се лишава от по-нататъшно участие в конкурсния изпит.

(10) Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след започването на теста (изпита), а след това излизането се разрешава по изключение с придружител (служебно лице).

(11) Когато има неволно нарушение на анонимността, кандидатът е длъжен да заяви това. В такъв случай квесторите унищожават комплекта от листа и на кандидата се дава друг комплект, ако има достатъчно време до края на изпита.

(12) Кандидат-студентът предава всички части на писмената работа и получения лист с темата на теста (изпита) на отговорника на залата, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа.

(13) След предаване на своята писмена работа, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.

(14) Резултатите от конкурсните изпити се обявяват съответно в сайтовете на ТУ – София (Филиал Пловдив или ИПФ-Сливен) до една седмица след датата на провеждане на изпита.

(15) Всеки кандидат-студент има право да види лично писмената си работа след обявяване на резултатите по допълнителен график, който се обявява след всеки изпит съответно в сайтовете на ТУ-София (филиала в гр. Пловдив и ИПФ в гр. Сливен).

(16) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка. На всеки тест по математика преди разкриването на анонимността, комисията по преглеждането и оценяването на тестовете отбелязва броя на получените точки. На всяка писмена работа преди разкриването на анонимността, комисията по преглеждането и оценяването на писмените работи (в т.ч. по рисуване и композиция) отбелязва мотивите и поставя окончателната оценка (в случай, че композицията е обемна, мотивите за оценката се поставят върху протокола с резултатите от изпита). При преписване или нарушаване на анонимността, записване на име, входящ номер или други индикации, писмената работа на кандидата не се оценява, анулира се от преглеждащата комисия, която записва върху нея и мотивите за това.

(17) Конкурсният изпит по чужд език се признава за издържан от кандидат-студентите:

1. Немски език – положили успешно Deutsches Abitur или изпитите Deutshes Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) или TestDaF, или сертификати B2 или C1 за влaдеене на немски език, или издържали успешно зрелостен изпит по немски език в следните чуждоезикови гимназии: 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, 73-то СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“, 35-то. СОУ „Добри Войников“, Немски училища „Ерих Кестнер“ (частни), Веда – частно училище с изучаване на немски език, – София; ЕГ "Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград;          НЕГ „Гьоте“ – Бургас; ЕГ „Гео Милев“ – Добрич; ГПЧЕ „Проф. Асен Златарев“ – Хасково; ГПЧЕ „Христо Ботев“ – Кърджали; ГЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Ловеч; ГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана; ЕГ „Бертолд Брехт“ – Пазарджик; ГПЧЕ "Симеон Радев" – Перник; ЕГ „Иван Вазов“, ЕГ „Пловдив“ – Пловдив; СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе; ГПЧЕ „Никола Вапцаров“ – Шумен; ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра; ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора; Първа ЕГ – Варна; ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна; ЕГ „Проф. Асен Златаров“ – Велико Търново, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие.

2. Френски език – издържали успешно зрелостен изпит по френски език; или имащи оценка отличен по френски език в дипломата за средно образование; или притежаващи сертификати B1 или B2 или C1 за владеене на френски език; или завършили следните гимназии: „Акад. Л. Стоянов”, ”Св. Кл. Охридски” – Благоевград; „Г.С. Раковски”, „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас; „А. С. Пушкин”, „Фр. Жолио-Кюри”, „Йоан Екзарх”, „Академик Методий Попов”, „Д-р Петър Берон” – Варна; "Проф. д-р Асен Златаров" – В. Търново; „Йоан Екзарх”- Враца; „Йордан Радичков” – Видин; „Яне Сандански” – Гоце Делчев; "Васил Левски", „Гео Милев” – Добрич; „Кирил и Методий” – Козлодуй; „Христо Ботев” – Кърджали; „Е. Йосиф” – Ловеч; „Б. Брехт”, „Константин Величков” – Пазарджик; „Симеон Радев” – Перник; „Гео Милев“, „Иван Вазов”, „Гимназия с преподаване на чужди езици” – Плевен; „Сент Екзюпери”, „Иван Вазов”, „Акад. Кирил Попов”, „Св. Патриарх Евтимий” – Пловдив; „А. Константинов” – Правец; „Константин Кирил Философ”, „Гео Милев” – Русе; „Яне Сандански” – Сандански; „Пейо Яворов”, „Атанас Буров” – Силистра; „Захари Стоянов”, „Добри Чинтулов” – Сливен; „Вл. Граматик”, „А. С. Пушкин”, „У. Гладстон”, „В. Юго”, „Д. Войников”, „А. Дьо Ламартин”, НФСГ, НТБГ, „Св.София”, „Фредерик Жолио-Кюри”, „Св. Седмочисленици”, „Дамян Груев”, „Иван Вазов”, „Цар Иван Асен II”, „Св. Климент Охридски“ – София; „Ромен Ролан” – Ст. Загора; "Проф. д-р Асен Златаров" – Хасково; "Н. Й. Вапцаров" – Шумен; „Васил Карагьозов” – Ямбол.

3. Английски език – издържали успешно зрелостен изпит по английски език или международни изпити за владеене на английски език, както следва:

  • FCE (First Certificate in English)
  • CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)
  • CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • IELTS (bands 6, 7, 8, 9)
  • PITMAN – Higher Intermediate – Advanced
  • TOEFL Paper, CBT, IBT (съответно с минимум 550, 213 или 79 точки)
  • PTE Academic (минимум 59 точки)
  • PTE General (минимум 3-то ниво),

като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие.
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg