faculties_present_img

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) Новоприетите студенти за учебната 2021/2022 г. в ТУ – София се обучават по следните образователно-квалификационни степени:

– бакалавър – със срок на обучение 4 години;

– магистър след средно образование – със срок на обучение 5 години по специалността “Електроинженерство” на френски език.

(2) Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяване на студентските си права за втори и по-горен курс само за специалността, по която са се обучавали, ако имат не повече от два невзети изпити от първи курс (това се удостоверява с уверение от факултета и с разрешение от декана на факултета) и по реда на тяхното приемане (с тест или със зрелостни изпити) за съответната специалност, като не заемат планови места за първи курс.

§ 2. Ректорът на ТУ – София има право да извършва промени в обявения ред за приемане на студенти, при условие, че те не са във вреда на кандидат-студентите.

§ 3. (1) Организацията по приемането и записването на студенти, даването на справки и информация се извършва само от Учебен отдел. За неправомерни действия, справки и информация, давани от други лица, ТУ – София не носи отговорност.

(2) По време на кампанията за подаване на документи кандидат-студентите могат да ползват регионалните центрове и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 12 и Приложение 13).

(3) Съобщенията за кандидат-студентите на ТУ – София (приемане на документи, такси, резултати от конкурсни изпити, класирания и друга информация) се обявяват в интернет.

(4) Справка за кандидатстване, резултати от конкурсни изпити, класиране и друга информация за ТУ – София може да се прави:

– по интернет на адреси:

 https://priem.tu-sofia.bg,

 https://www.tu-sofia.bg

– на телефони:

Началник Учебен отдел - 0882 270 597,

Учебен отдел: 02 965-3601, 02 965-2174, 02 965-2176, 02 965-3621;

– в Учебен отдел на ТУ – София, бл. 2, ет. 3.

– на телефон 0882 270 597, 02 868-3477 и spasen@tu-sofia.bg, само за справки по приемане на документи и заплащане на такси в ТУ-София чрез интернет.

§ 4. (1) Кандидат-студентите, не представили в срок необходимите документи, не платили съответните такси, подали документи с невярно съдържание, подали невярна информация при попълване на кандидатстудентските си документи или направили опит да заблудят приемните комисии или ръководството на ТУ – София, се отстраняват от участие в конкурса. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от ТУ – София, независимо от курса на обучение.

(2) Молбите и жалбите по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до ректора в срок до 13 август 2021 г. и се подават в деловодството (блок 1, етаж 3, стая 1317). След тази дата молби и жалби не се приемат. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студенти в ТУ – София и кандидатстудентските молби и жалби, в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и настоящия правилник.

Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 11/25.11.2020 г.

  Правилник 2021
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2176
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. инж. Мила Иванова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: mivanova@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2176
Email: rmark@tu-sofia.bg