faculties_present_img

Допълнителни разпоредби

§1 (1)Новоприетите студенти за учебната 2017/2018 г. в ТУ – София се обучават по следните образователно-квалификационни степени:

  • бакалавър – със срок на обучение 4 години;
  • магистър след средно образование – със срок на обучение 5 години по специалността „Електроинженерство” на френски език.

(2) Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяване на студентските си права за втори и по-горен курс само за специалността, по която са се обучавали, ако имат не повече от два невзети изпити от първи курс (това се удостоверява с уверение от факултета) и при успешно издържани конкурсни изпити за съответната специалност, като те не заемат планови места за първи курс.

§2 Ректорът на ТУ – София има право да извършва промени в обявения ред за приемане на студенти, при условие, че те не са във вреда на кандидат-студентите.

§3 (1) Организацията по приемането и записването на студенти, даването на справки и информация се извършва само от Учебен отдел. За неправомерни действия, справки и информация, давани от други лица, ТУ – София не носи отговорност.

(2) По време на кампанията за подаване на документи, кандидат-студентите могат да ползват регионалните центрове и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 13 и Приложение 14)

(3) Съобщенията за кандидат-студентите на ТУ – София (приемане на документи, такси, резултати от конкурсни изпити, класирания и друга информация) се обявяват в интернет.

(4) Справка за кандидатстване, резултати от конкурсни изпити, класиране и друга информация за ТУ – София може да се прави:

  • по интернет на адреси: http://priem.tu-sofia.bg, http://www.tu-sofia.bg
  • на телефони: 965-3601, 965-2174, 965-2176, 965-3621;
  • в Учебен отдел на ТУ – София, бл. 2, ет. 3;
  • на телефон 868-3477 за справки по приемане на документи и заплащане на такси в ТУ – София чрез интернет.

§4 (1) Кандидат-студентите, непредставили в срок необходимите документи, неплатили съответните такси, подали документи с невярно съдържание, подали невярна информация при попълване на кандидатстудентските си документи или направили опит да заблудят приемните комисии или ръководството на ТУ – София, се отстраняват от участие в конкурса. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от ТУ – София, независимо от курса на обучение.

(2) Молбите и жалбите по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до ректора в срок до 15 август 2017 г. и се подават в деловодството (блок 1, етаж 3, стая 1317). След тази дата молби и жалби не се приемат. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студенти в ТУ – София и кандидатстудентските молби и жалби, в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и настоящия правилник.

Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 1/25.01.2017 г.

 

 

Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601