faculties_present_img

Класиране и записване на студенти

Чл. 12. (1) В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсни изпити (тестове) и/или зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности (Приложение 1).

(2) Ако кандидат-студентът има издържан повече от един зрелостен или конкурсен изпит, в балообразуването участва оценката от съответния изпит или тест, образуваща най-високия състезателен бал.

(3) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата кодове на желаните специалности. Кандидатите за всяка от специалностите „Приложна математика и информатика“, „Компютърно и софтуерно инженерство”, “Интелигентни системи и изкуствен интелект (на български език)“, “Интелигентни системи и изкуствен интелект (на английски език)“, „Анализ на данни“, „Киберсигурност“, „Инженерен дизайн“, „Стопанско управление“ и специалностите на немски, френски и английски език се състезават помежду си.

(4) Класирането се извършва в съответствие с утвърдените места по специалности.

(5) Класирането се извършва на етапи (Приложение 4), както следва:

1. Класирането от първия етап се обявява на 9 юли 2022 г., а записването на приетите студенти се извършва в периода от  11 юли 2022 г. до 15 юли 2022 г., от  8.30 ч. до 16.30 ч.

2. Класирането от втория етап се обявява на 16 юли 2022 г., а записването на приетите студенти се извършва в периода  от  18 юли 2022 г.  до  22 юли 2022 г.  от 8.30 ч. до 16.30 ч. Резултатите от втория етап на класиране са окончателни.

3. След втори етап на класиране се попълват незаетите места. Условията и редът за кандидатстване за тези места се обявяват със заповед на Ректора, а записването на приетите студенти се извършва в периода от датата на обявяването на незаетите места до 16 септември 2022 г. в работните дни от 8.30 ч. до 16.30 ч.

(6) Всички кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място, се приемат за студенти.

(7) Класираните кандидат-студенти от първия етап се записват в определения срок по специалности в съответния факултет (Приложение 5), както следва:

– класираните кандидат-студенти по първо желание се записват окончателно с всички документи, съгласно чл. 15;

– класираните кандидат-студенти не по първо желание могат да се запишат окончателно с всички документи съгласно чл. 15 в специалността, в която са приети, ако писмено декларират това в съответния факултет;

– всички останали кандидат-студенти, класирани не по първо желание, потвърждават участието си във втория етап на класиране, като оставят диплома (оригинал) за завършено средно образование във факултета, в който са класирани по специалността от първо класиране.

(8) Кандидат-студентите, потвърдили участието си във втория етап на класиране, се прекласират автоматично (без да подават заявления). Те получават своята диплома (оригинал) от факултета, където са потвърдили участието си за втория етап на класиране, и се записват окончателно в определения срок с всички документи съгласно чл. 15 в новата си специалност.

(9) Неприетите кандидат-студенти могат да участват в попълването на незаетите места, съгласно обявените от ТУ – София условия и ред.

(10) При попълване на незаетите места, с предимство се класират кандидат-студенти, успешно издържали съответните конкурсни изпити или матури, които са:

– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70 и над 70%;

– военноинвалиди и военнопострадали;

– кръгли сираци;

– майки с три и повече деца;

– близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет.

(11) За същите места могат да кандидатстват и лица, които са положили успешно съответните матури или аналогични конкурсни изпити в други български висши училища. Всеки кандидат удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище.

Чл. 13. (1) За 15 % от местата за специалностите се състезават помежду си завършилите Технологично училище по електронни системи – София (ТУЕС) и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец (ПГ по КТС).

Учениците от ТУЕС и ПГ по КТС – гр. Правец, завършили средното си образование най-малко с много добър успех (5.00) или класирани до 20-то място на националното състезание по Компютърни мрежи, образуват състезателен бал съгласно чл. 3. Те се класират и приемат за студенти в ТУ-София по първа желана специалност.

Учениците от Националните и професионални художествени гимназии по приложни и изящни изкуства, пластични изкуства и дизайн, каменообработване, завършили средното си образование най-малко с много добър успех образуват състезателен бал съгласно чл. 3. Те се класират и приемат за студенти в ТУ-София по специалността „Инженерен дизайн“.

(2) За 10 % от местата за специалности, за които има сключени договори с факултети на ТУ-София, се състезават помежду си завършилите тези училища, с които съответният факултет на ТУ – София има договор. Те се представят в Учебен отдел от декана на факултета.

(3) За 20 % от местата (различни от тези по ал. 1 и 2) се състезават помежду си и завършилите 4-годишни професионални гимназии (удостоверява се с дипломата) по специалности от професионалните направления на ТУ – София.

(4) За 40 % от местата на специалностите „Мехатронни и информационни технологии” (на немски език) и „Електроинженерство” (на френски език) се състезават помежду си и завършилите езиковите гимназии, посочени в чл. 7, ал. 16, т. 1 и т. 2.

(5) Незаетите места по ал. 1, 2, 3 и 4 се попълват от кандидатстващите на общо основание.

Чл. 14. (1) Приетите, но не записали се или непотвърдили участието си в определените срокове кандидат-студенти, независимо от причините за това, отпадат от следващите етапи на класиране. Те трябва лично да вземат дипломата си за завършено средно образование от там, където са я предали.

(2) Приетите и окончателно записани студенти, в случай че се откажат по собствено желание, могат да получат внесената от тях такса за първия семестър, но не по-късно от 16 септември 2022 г., след подаване на писмена молба до ректора на ТУ – София и връщане на всички издадени от ТУ – София оригинални документи.

 (3) Уверения за продължаване на образованието в друго висше училище, в т.ч. и в чужбина, се издават след завършване на първи курс.

Чл. 15. (1) Окончателното записване на новоприетите студенти става на основание на заповед на ректора.

(2) Студентите се записват по специалности в съответния факултет (Приложение 5), като представят:

1. Диплома за завършено средно образование  - оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след проверка на  дипломата и на ксерокопието.

2. Четири снимки с формат като за личен паспорт.

3. Студентска книжка за ТУ-София (купува се от книжарниците в или около ТУ-София). Документи за записване на нови студенти в ТУ – София (получават се безплатно от факултета).

4. Лична карта, която след проверка се връща.

5. Документ за внесена семестриална такса.
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg