faculties_present_img

Програма

1.     Технически средства, пособия, инструменти и материали за рисуване.

2.     Средства и начини за изобразяване, линия, щрих, петна.

3.     Линеарен контур и тонален силует, светлосянка, тонални преходи. Понятие за плавен преход.

4.     Тоналните преходи като способ за пространствена илюзия, обем на формите. Теоретични основи на рисуването и перспективата.

5.     Композиционни принципи за изграждане на рисунката.

6.     Изобразяване на геометрични тела с различни сечения. Конструктивни принципи.

7.     Насочена, разсеяна, собствена и хвърлена сянка. Пространствено и тонално взаимодействие на телата.

8.     Анализ между силуета на формата със структурата ù. Уравновесяване посредством  тежест, пропорции, цялост, типизация, конкретност.

9.     Контрастни и нюансни съчетания и взаимодействия на формите.

10.   Изобразяване на композиции от предмети и геометрични тела, различни по локален тон и материал.

11.   Въображаема рисунка на абстрактни обекти – основни и съставни тела, поставени в различни положения и при различна аранжировка спрямо светлинни източници.

12.  Натюрморт с битов предмет, геометрични тела и машинен елемент от бита (чрез директно наблюдение).

13.   Изобразяване на тела от гипс в светла среда (съчетание на овални с ръбести тела).

​14.   Изобразяване на група машинни елементи, съставени от различни по структура и повърхнинно качество материали.

15.   Пластично решение на предмети, разположени в различни плоскости в пространството (изявяване на композиционен център).

16.   Рисуване на тела и предмети с различно насочено осветление. Промяна на телата в зависимост от осветлението.

17.  Асоциативно пресъздаване на композиция от предмети посредством наблюдение в къс времеви отрязък и рисуване в процес на отстраняване от постановката.

 

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601