faculties_present_img

Програма

1.   Цветови атлас на база 14 цвята (темперни бои).

Формати и изобразителни полета. Абстрактни цветни композиции от елементарни геометрични фигури – правоъгълник, квадрат, кръг и триъгълник.

2.    Хармония на цветовете – контрасти.

Композиране на 3 броя различни фигури –квадрат, кръг и триъгълник – студена гама.

3.    Хармонични съчетания от недопълнителни цветове. Композиране на 3 бр. еднакви фигури (правоъгълник, квадрат, кръг, триъгълник трапец или многоъгълник)

в монохроматична и хроматична гама.

4.    Композиране на повече от една еднакви геометрични фигури – комбинирана гама с преобладаване на студените цветове.

5.    Композиране на повече от една различни геометрични фигури – комбинирана гама с преобладаване                             

на топлите цветове.

6.    Композиране на 3 броя различни по цвят линии – прави, криви (плавни, начупени) – успоредни или пресичащи се във или извън  изобразителното поле – комбинирана гама.

7.    Композиране на повече от една разноцветни линии – комбинирана гама.

8.     Разделяне на едно от изобразителните полета – правоъгълник, квадрат или кръг – на три различни по цвят части с ясна граница.

9.    Разделяне на едно от изобразителните полета  на три различни по цвят части без ясна граница – проникващи едно в друго.

10.  Изобразяване на движение чрез различни цветни петна.

11.  Изобразяване на движение чрез различни цветни линии.

12.  Изобразяване на движение чрез различни цветни петна и линии.

13.  Изобразяване на една обемна фигура (паралелепипед, пирамида, куб, цилиндър и пр.) чрез цветни петна.

14.  Изобразяване на повече от една обемни фигури от един вид.

15.  Изобразяване на повече от една  обемни фигури от различен вид.

16.  Изобразяване на илюзия за пространство чрез плоски, различни по цвят петна в гама по избор на проектанта.

17.  Модулна композиция, изградена от един модул – топла гама

18.  Модулна композиция,  изградена от два модула – студена гама.

19.  Модулна композиция – от три модула в комбинирана гама.

20.  Комплексна равнинна композиция – от правоъгълници и кръгове  в квадратно поле 165/165 мм  – в комбинирана гама.

21.  Комплексна равнинна композиция – от повече от един квадрати, трапеци и кръгове в правоъгълно поле 160/260 мм – студено-топла гама.

22.  Комплексна равнинна композиция – от повече от един квадрати, равностранни триъгълници и кръгове в правоъгълно поле с малка стана 170 мм и голямата спрямо нея страна в пропорцията на златното сечение.

23.  Равнинна композиция – от повече от един  триъгълници, ромбове и кръгове в поле 166/Х мм, т.е. проектантът определя размера на голямата страна – комбинирана гама с преобладаваща топла тоналност.

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601