faculties_present_img

Немски език

Изпитът има за цел да провери комуникативните умения на кандидатите по немски език на базата на граматически, смислово и сти- листично правилна активна употреба на лексически запас от около 2000 думи. Наличието на тези умения е основна предпоставка за пълноценно участие в учебния процес.

Изпитът по немски език е писмен и се състои от 3 елемента:

  • Слушане с разбиране
  •  Четене с разбиране
  •  Писане на лично писмо

Слушане с разбиране

Елементът „Слушане с разбиране” съдържа затворени и отворе ни задачи.

Текстът може да бъде от областта на техниката или да има обществено-политически или научнопопулярен характер. Текстът 60  се прочита два пъти на глас, като предварително са зададени въпроси или опорни точки към съдържанието му. Целта е да се провери до каква степен кандидатите възприемат слухово информацията от даден немски текст и дали са в състояние да отделят главната от второстепенната информация.Всеки верен отговор при затворените задачи (правилно/грешно) носи по 1 точка.

Всеки верен по смисъл отговор при отворените задачи (отговор на въпроси към съдържанието на текста) носи по 1 точка. Кандидатът може да получи по 1 / 0,5 или 0 точки. Езикът (граматика и изразни средства) се оценява отделно, като броят на точките за език се равнява на една трета от броя на точките за съдържание.

Четене с разбиране

Елементът „Четене с разбиране” има за цел да провери умението на кандидатите да разберат съществената информация в текст на немски език, който е от областта на техниката или има общественополитически или научнопопулярен характер.

Този изпитен елемент съдържа до 15 затворени задачи (правил- но/грешно). Всеки верен отговор носи по 1 точка.

Писане на лично писмо

Ситуацията за написване на лично писмо се представя детайлизирано в няколко подточки, по които кандидатите пишат достатъчно изчерпателно. Изисква се също така да се спазят формалните белези на личното писмо. Целта е да се проверят уменията на кандида- тите да формулират собствени мисли на правилен немски език в рамките на дадена тема. Ситуацията ще бъде зададена по една от следните теми: семейство, училище, свободно време, пътуване, любими занимания.

Кандидатът получава точки за съдържание/структура и за език (граматика: морфология, синтаксис, словообразуване; изразни средства: лексика, стил; и правопис).

Елементите на изпита са равнопоставени.

Изпитът  е  успешно  издържан  при  достигане  на  50%  от общия брой точки.

Продължителност на изпита: 2,5 часа

Резултатът от изпита е издържал (да) или неиздържал (не).

Литература

1. Dreyer - Schmitt, Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber

2. Учебници no немски език от ниво В1 на Европейската езикова рамка
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg