faculties_present_img

Машиностроителен факултет

Уеб страница: http://mf.tu-sofia.bg/

Машиностроителният факултет, основан 1951 г., е един от наследниците на Машинния факултет към създадената още през 1945 г. Държавна политехника.

Факултетът има шест катедри:

  • „Автоматизация на дискретното производство”,
  • „Инженерна логистика и  подемно-транспортна и строителна техника”,
  • „Инженерен дизайн”,
  • „Прецизна техника и уредостроене”,
  • „Основи и технически средства за конструиране” и
  • „Машинни елементи и неметални конструкции”.

Бакалаврите могат да избират от 4 специалности:

  • Машиностроене”,
  • „Мехатроника”,
  • „Инженерен дизайн” и
  • „Инженерна логистика”.

Машинният инженер по специалност „Машиностроене”, извършва проучвателна, конструкторска, проектантска, производствена, експлоатационна, мениджърска и други дейности в следните направления: Прецизна техника, Автоматизираща техника и инженеринг, Инженерна логистика и техника, Строителна и екотехника, нем етални материали и конструкции. Завършилите специалисти извършв ат проучвателна, конструкторска, проектантска, производствена, експлоатационна, мениджърска и други дейности в съответните направления и могат да работят във всички отрасли на промишлеността, в областта на ме ниджмънта, маркетинга, инженеринга и промишления дизайн у нас и в чужбина.

В специалността „Мехатроника” обучението се осъществява в сътрудничество с Технически университет Илменау – Германия и Технически университет – Будапеща, съгласувано с университета в Скопие и Ниш, по проект на Германската служба за академичен обмен DAAD.

Инженерът-дизайнер е интегративен специалист, който трансформира техническите системи (производствени и потребителски) в изделия и продукти за човека, в съответствие с ергономичните изисквания, естетическите предпочитания, социално-психологичните особености и пазарните условия. Той разбира езика на инженерните специалисти, умее да координира дейностите по създаването на изделия, познава пазара и потребителските желания.

Инженерната логистика е интердисциплинарна област, свързваща техника, информатика и икономика, която осигурява снабдяването, движението, складирането, обработката и дистрибуцията на материали, стоки, услуги и принадлежащата информация във веригите на доставки в рамките на производствени, търговски и транспортни предприятия. извършва свързване на техника, информатика и икономика, осигуряващи и дизайнерски фирми.

От 2008 г. в специалностите Мехатронни системи, Машиностроене и Инженерна логистика студентите се обучават на английски език.

За ОКС „магистър” са специалностите: „Машиностроене и уредостроене”, „Мехатроника”, „Техническо законодателство и управление на качеството”, „Инженерна логистика”,  „Инженерен дизайн”, „Метрология и измервателна техника” и „Проектиране на иновативни инженерни продукти”.

От 2010 г. са разкрити и две специалности – Мехатронни системи и Машиностроене, в които студентите се обучават на английски език.

През последните години за студентите, завършили МФ, се забелязва устойчива тенденция на все подобра реализация във водещи фирми, смесени дружества и индустриални предприятия у нас и в чужбина.

На разположение на обучаваните студенти е богата лабораторна и изследователска материална база – уреди за измерване на геометрични и механични величини; оптична, финомеханична и микромеханична техника; автоматични линии и работи, компютърни лаборатории за автоматизирано проектиране; учебна комплексно-интегрирана производствена система; лаборатория по инженерна логистика и техника; лаборатории за дизайнерско проектиране.

Уеб страница: http://mf.tu-sofia.bg/
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg