faculties_present_img

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

Уеб страница: http://fdiba.tu-sofia.bg

Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) е създаден през 1990 г. по силата на между- правителствена спогодба на Република  България  с Федерална  Република Германия.

Обучението вече 23 години се финансира от Германската служба за академичен обмен (DAAD), благодарение на което с германско обзавеждане и по германски образец са изградени множество лаборатории и компютърни класове, както и богата библиотека  с повече от 10 000 тома учебници, научна литература и периодични издания.

Във Факултета  освен  български хабилитирани преподаватели, асистенти и доктори преподават повече от 30 гост-професори  от партньорските  университети   от  Германия. Във  ФаГИОПМ  се  обучават  около 400 студенти, включително и чужденци, както и голям брой курсисти по линия на CISCO Academy и Microsoft Academy.

Шансовете за намиране на подходяща работа за абсолвентите на ФаГИОПМ са особено добри, благодарение не само  на отличната чуждоезикова подготовка, но на широкопрофилните и интердисциплинарни знания и умения, които студентите получават.  Те  са  изключително търсени предимно от германски предприятия в България и в Германия.

Обучението  се провежда  изцяло по германски  учебни  планове  и на немски език по специалностите:

  • „Общо машиностроене”, съвместно с Технологичен институт Карлсруе (KIT)

В тази специалност се подготвят машинни инженери с образователно-квалификационни  степени „бакалавър“ и „магистър“.   Абсолвентите завършват  с диплома  за бакалавър- инженер на ТУ – София и диплома на Технологичен институт Карлсруе. Обучението може да продължи в магистърска степен по същата или друга специалност.

  • „Компютърни системи и технологии”, съвместно с Ото фон Герике Университет Магдебург (OVGU Magdeburg)

Абсолвентите завършват с диплома за бакалавър и магистър на ТУ– София,  както  и диплома  за бакалавър и магистър на университета в Магдебург, при условие че се обучават поне един семестър в университета в Магдебург  и получат  там 30 кредитни точки.

  • „Стопанска информатика (на немски език)“

Бакалавърската специалност „Стопанска информатика (на немски език)“ предлага стабилни, научни основни познания по стопански науки, запознаване с научния фундамент и правните основи на предметната област  и в същото време професионална ориентация и подготовка за пазара на труда в сферата на стопанската информатиката. Учебният план и учебното съдържание на курса са разработени в строга последователност на тематиката и може да бъде продължен директно с магистърската степен по Стопанска информатика, Компютърни системи и технологии, Индустриален мениджмънт и Стопанско управление.  Важна характеристика на курса по Стопанска информатика е ситуирането му във Факултета по компютърни науки в ОфГУ Магдебург (партньор на ФаГИОПМ за специалност „Компютърни системи и технологии“), с което се въвежда значителен по обем дял на Информационните технологии в учебния материал. 
Типични области на за професионална реализация за специалистите по Стопанска информатика са индустриално и управленско консултиране, застрахователни компании и банки, производители на компютри и софтуер, центрове за обучение и допълнително квалификация, както и изследователски институти в университети и компании.
Курсът по Стопанска информатика има модулна структура и включва стандартен период на обучение от 8 семестъра.
Всички бакалавърски програми на ФаГИОПМ имат една и съща структура. Те са разделени на задължителни и избираеми области. Модулите от задължителната област обхващат напр. Математика, основни ИТ предмети, ключови компетенции и методически умения, основи на стопанската наука и др.
Избираемата част обхваща модули от стопанска информатика, компютърни науки и икономика. 
В осмия семестър трябва да бъде проведена 20-седмична практика и разработен дипломен проект за бакалавър.
Бакалавърската степен по Стопанска информатика е първата професионална квалификация. Завършилите имат ясно инженерно и научно разбиране на стопанската информатиката, изградено върху основите на компютърните науки и икономиката. Те са в състояние да проектират, разработват и прилагат информационни и комуникационни системи в организациите и да гарантират тяхното използване. Те също са способни да работят по проекти и екипи, като придобиват специализирани и ключови компетенции, които се задълбочават в практиката или бакалавърския проект.

  • „Стопанско управление”, съвместно с Висшето училище по икономика и мениджмънт (FOM Essen)

Абсолвентите получават съвместна германска диплома за Master of Business Administration  (МBА) на ФОМ – Есен и ТУ – София и диплома за магистър по стопанско управление на ТУ – София.

  • „Индустриален мениджмънт”, съвместно с Технически университет Брауншвайг (TU Braunschweig)

Абсолвентите получават диплома за магистър по индустриален мениджмънт  на ТУ – София и Master of Science (M. Sc.) на ТУ Брауншвайг, при условие че се обучават поне един семестър в ТУ Брауншвайг и получат там 30 кредитни точки.

  • „Мехатроника и информационна техника (на немски)” , съвместно с Технологичен институт Карлсруе (KIT).

Обучението се провежда изцяло по германски учебен план, на немски език от германски и български преподаватели, включва един семестър обучение в KIT, както и от 4 до 6 месеца специализираща практика в германски предприятия. Абсолвентите получават диплома за бакалавър–инженер на ТУ-София, както и съответната диплома на KIT.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg