faculties_present_img

Машинно-технологичен факултет

Машинно-технологичният факултет е основан през 1963 г., но може да се счита, че това е един от най-старите факултети, създаден към Държавната политехника през 1945 г. В него се осъществява тристепенна форма на обучение – „бакалаври”, „магистри” и „докторанти”. Обучението на бакалаврите се изършва по три специалности: „Дигитални индустриални технологии”; „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” и „Съвременни индустриални технологии” (на анг лийски език).

Обучението на магистри е по специалностите: 

  • Машиностроителна техника и технологии”; 
  • „Компютърно проектиране на технологии в машиностроенето” и 
  • „Инженерна екология”.

Обучението на магистри по специалността „Машиностроителна техника и технологии” включва 4 магистърски програми: „Материалознание итехнология на материалите”; „Заваряване”; „Проектиране на технологично оборудване и екипировка за машиностроенето”; „Иновации и поддържане на машиностроителна техника”.

Обучението на магистри по специалностите „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” и „Инженерна екология” включва съответни едноименни магистърски програми.

Учебният процес се осигурява от три катедри за специализираща подготовка, четири научноизследователски лаборатории и звено за практическа подготовка на студентите.

Катедра „Материалознание и технология на материалите” е с основни научни направления в областта на създаване на нови, високоефективни материали; изучаване поведението на материалите при термично и механично въздействие и създаване на ефективни металообработващи технологии.

В катедрата са застъпени пет основни направления: Материалознание и термична обработка на металите; Обработване на металите чрез пластична деформация; Заваряване на металите; Леене на металите; Изпитване и дефектоскопия.

Катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” е с основни научни направления в областта на: изследване и моделиране на точността на технологични процеси; електрофизични и електрохимични технологии в машиностроенето; изследване и моделиране на топлинното поведение на възли на машини; изследване на режещи инструменти и процеси на рязане на материалите; симулационно моделиране и др.

Катедра „Теория на механизмите и машините” е с основни научни направления в областта на: структурнометричен синтез и кинематичен анализ на механизми, машини, специализирани роботи и роботизирани системи; динамичен анализ и синтез на машини, многоцилиндрови двигатели, специализирани роботи и съоръжения; проектиране на механизми, модули и средства за автоматизация на технологични машини; трептения, устойчивост, виброизолация, виброзащита, моделиране и симулация на механични системи; кинетични акумулатори на енергия; динамика на роторни машини и системи.

 

  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601
Email: ger.ale@tu-sofia.bg