faculties_present_img

Машинно-технологичен факултет

Машинно-технологичният факултет подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на машиностроенето и технологиите със самочувствието на родоначалник на техническото образование в България. От първата учебна 1945/1946 година в Държавната политехника до сега са подготвени над 20 000 хиляди инженерни кадри, намерили професионална реализация както в промишлените предприятия в нашата страна, така и в много други страни по всички континенти. МТФ е бил винаги и водещ национален център в областта на научноизследователската и приложната дейност.

В Машинно-технологичния факултет се осъществява тристепенна форма на обучение - на бакалаври, магистри и докторанти.

Обучението в ОКС  „бакалавър“ се извършва по четири  специалности:

Обучението в ОКС  „магистър“  се извършва по специалностите:

Машинно-технологичният факултет поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения и множество фирми. Затова обучението в специалностите е съобразено с най-новите постижения в областта на технологиите, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети във Великобритания, Германия, Франция, Италия и др.

Обучението по всички специалности се осъществява от преподаватели с висока професионална и езикова квалификация. Лекциите и упражненията по дисциплините, водени от МТФ, се провеждат с използване на лабораторната база и информационното осигуряване на катедри ТМММ, МТМ и ТММ, както и с ресурсите и съоръженията на факултетните лаборатории.

Факултетът разполага с редица лицензирани програмни продукти, както за работа в CAD/САМ – среда, така и със специализирани софтуерни продукти за симулиране на технологични процеси в областите на леене на материалите, пластична деформация, заваряване, механично обработване, РС-базирани симулатори за CNC-машини, леене под налягане на пластмаси, за управление на качеството и др.
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg