faculties_present_img

Стопански факултет

​Уеб страница: http://www.tu-sf.org/index.php/bg/

Стопанският факултет е основан през 1991 г. в отговор на повишения интерес за обучение по дисциплини с икономико-управленски характер на базата на обща инженерна подготовка.

Във факултета се извършва обучение на студенти по шест специалности: „Индустриален мениджмънт”; „Мениджмънт и бизнес информационни системи”, „Стопанско управление”,  „Публична администрация”,  „Мениджмънт в електроенергетиката”,  "Управление на проекти".

Обучението се планира, организира и провежда от две катедри:

  • „Икономика,    индустриален инженеринг и мениджмънт”
  • „Правни и хуманитарни науки”

В специалност “Индустриален мениджмънт” се обучават мениджъри, съчетаващи познанията за индустриалните технологии и процеси със знанията за тяхната икономическа рационалност и управление. Бакалавърското обучение е  с продължителност 4 години, а завършилите го придобиват висше образование с професионална квалификация „Инженер-мениджър”. Магистърското обучение  е с продължителност 1,5 г. и  се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърски програми (специализации) в избрани функционални области на мениджмънта.

Специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи” подготвя специалисти със широк спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Специалността е насочена към развитие на умения за управление на бизнеса и информационните системи. Тяхното придобиване предполага усвояване на  знания, както в областта на инженерните науки, така и  необходимите за всеки управленски кадър знания в областта на бизнеса. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се бизнес среда.

Обучението по специалност  “Стопанско управление” дава широкоспектърни познания за управление на бизнес организации, процеси, ресурси, хора, финансови и информационни потоци. Бакалавърското обучение е с продължителност 4 години, а завършилите го се дипломират с висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър по „Стопанско управление”. Магистърското обучение е с продължителност 1,5 г. То  предлага магистърски програми (специализации) по избор на студентите.

В специалност  “Публична администрация” се обучават специалисти с висше образование, имащи възможност за широкоспектърна професионална реализация. Те могат да работят в държавни, общински или бизнес организации. Бакалавърското обучение е с продължителност 4 години, а завършилите го се дипломират по образователно-квалификационна степен бакалавър по „Публична администрация”. Магистърското обучение и по тази специалност е с продължителност 1,5 г. и предлага избор на магистърски програми (специализации) в избрани области на администрацията.

Магистърското обучение по специалност ”Мениджмънт в електроенергетиката” е с продължителност 1,5 г. и акцентира на особеностите на управлението в този отрасъл. То съчетава изучаването на учебни дисциплини в областта на електроенергетиката със засилена подготовка по икономически и мениджърски дисциплини.

Основната цел на магистърското обучение по специалност „Управление на проекти“ е обучаемите да при­до­бият зна­ния и умения за научно-методичния апарат на мениджмънта на проекти, използван в раз­лич­ни сфери на машиностроенето, електротехниката и електрониката, ин­фор­ма­ционните тех­нологии, транспорт и ин­фраструктура, научноизследователските проекти, програми и про­екти, финансирани от ЕС и др. под., както и да се запознаят с основните по­ло­же­ния, методи и ме­ха­низми, рег­ла­ментиращи дей­ност­та на ме­ни­джъри­те, координаторите и членовете на екипите на про­ек­ти­те. Обучението е с продължителност 1,5 г.

Всички специалности са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация с най-високата оценка “много добра”.

В Стопански факултет се осъществява и обучение на докторанти по следните научни специалности:

  • Организация и управление на производството;
  • Икономика и управление.

Възпитаниците на Стопански факултет са над 15 000. Те имат успешна реализация в различни области на стопанския и обществения живот.  Голям брой от завършилите заемат ръководни позиции в малки и големи фирми, държавни институции и неправителствени организации.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg