faculties_present_img

Факултет по компютърни системи и технологии

Уеб страница: http://cs.tu-sofia.bg/

Факултетът e най-голямата и търсена в страната структура за подготовка на бакалаври и  магистри в  областите: разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни високопроизводителни компютърни архитектури и др. ФКСТ има най-високата възможна  акредитационна оценка  за провежданото обучение и научна дейност.

Специалностите „Компютърно и софтуерно инженерство” , "Киберсигурност" и „Информационни технологии в индустрията“ са  най-актуалните и  перспективни. Безспорно „Компютърно и софтуерно инженерство” е най-желанатa специалност, ранжирана на първо място в професионалното направление „Комуникационна и компютърна техника” в Рейтинговата система на висшите училища в България. (предвижда се платено обучение).

„Информационни технологии в индустрията“е нова специалност в ТУ – София и дипломираните в нея инженери ще задоволяват и най-претенциозните отрасли на индустрията.

Специалистите, подготвени от ФКСУ, са търсени в  широк спектър фирми, предприятия и институции във и  извън  ИКТ  индустрията, както  в страната, така и в чужбина. Над 98% от завършилите студенти намират успешна реализация, с много висок осигурителен доход (по данни на Агенцията по заетостта и НОИ).

Обучение за получаване на образователно-квалификационна степен „магистър” се провежда по специалностите „Компютърно и софтуерно инженерство”,  „Информационни технологии”, „Компютърни технологии и приложно програмиране”, „Компютърна визуализация и мултимедия в професионалното направление”,

„Комуникационна и компютърна техника”.

Обучението в магистърска степен е с продължителност 1 година (3 семестъра). По специалността „Компютърни науки и инженерство” ФКСТ предлага обучение на английски език за чуждестранни студенти в ОКС „бакалавър” и „магистър”.

Факултетът разполага с 22 учебни и изследователски лаборатории, оборудвани с най-съвременна компютърна техника, интелигентна периферия и професионални софтуерни системи.

Преподавателският състав извършва активна научна и изследователска дейност, която обхваща над 50 научно-приложни проекти, финансирани от международни, национални и вътрешно-университетски програми.
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg