faculties_present_img

Факултет по електронна техника и технологии

Уеб страница:http://fett.tu-sofia.bg

Факултет „Електронна техника и технологии” (ФЕТТ) е първият от трите факултета, създадени през 1987 г. при разделянето на факултет „Радиоелектроника”. Във ФЕТТ се обучават студенти по тристепенна форма на обучение – „бакалаври”, „магистри” и „докторанти”.

Специалността „Електроника” е официално акредитирана, както на национално ниво, така и от Световната професионална инженерна организация Institution of Electrical Engineering – Лондон, Великобритания.

Обучението на бакалаври се извършва по широкопрофилната специалност „Електроника” със следните модули:

  • Биомедицинско инженерство;
  • Електронни средства за контрол и управление;
  • Силова електроника;
  • Микроелектроника.

Учебният процес се провежда в четири катедри:  „Електронна техника”, „Силова електроника”,  „Микроелектроника”, „Химия”.

Широкопрофилната специал ност включва следните дисциплини: Математика, Теоретична електротехника, Полупроводникови елементи, Електрически измервания, Основи на компютърната техника и информационни технологии, Теория на електронните схеми и системи за автоматизирано проектиране, Аналогова и цифрова схемотехника, Микропроцесорна схемотехника, Електронни регулатори, Микроелектроника.

Характерни за модулите са следните дисциплини:

Модул „Биомедицинско инженерство”: Основи на биомедицинското инженерство; Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информация; Устройства за медицински диагностични образи; Сензорни схеми и устройства; Ядрена електроника.

Модул „Електронни системи за управление”: Електронни устройства и системи за контрол и управление; Оптоелектронни и лазерни устройства в промишлеността; Схемотехника на интегрални схеми; Електронни устройства за цифровопрограмно управление; Машинно проектиране на интегрални схеми и електронни възли.

Модул „Силова електроника”: Градивни елементи в силовата електроника; Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства; Електронни технологични системи; Силови електронни ус тройства; Системи за управление на силови електронни устройства.

Модул „Микроелектроника”:

Материалознание в микроелектрониката; Микроелектронна самотехника; Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката; Хибридни микромодули; Техника на повърхностния монтаж.

Учебният процес се провежда от 6-ма професори, 27 доценти и 37 асист енти. Броят на защитените дисертации е 73, а в момента се обучават 29 докторанти.

Научно-изследователската дейност в съвременни области, като вградени микропроцесорни системи, микро и нано- електроника, алтернативни енергийни източници и системи за управление и други, както и обучението на докторантите са една от важните задачи на ФЕТТ.

 

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601