faculties_present_img

Факултет по електронна техника и технологии

Уеб страница:http://fett.tu-sofia.bg

Факултет „Електронна техника и технологии” (ФЕТТ) е първият от трите факултета, създадени през 1987 г. при разделянето на факултет „Радиоелектроника”. Във ФЕТТ се обучават студенти по тристепенна форма на обучение – „бакалаври”, „магистри” и „докторанти”.
Специалността „Електроника” е официално акредитирана, както на национално ниво, така и от Световната професионална инженерна организация Institution of Electrical Engineering – Лондон, Великобритания.
Обучението на бакалаври се извършва по широкопрофилната специалност „Електроника” със следните модули:

  • Биомедицинско инженерство;

  • Електронни средства за контрол и управление;

  • Силова електроника;

  • Микроелектроника.

Учебният процес се провежда в четири катедри:  „Електронна техника”, „Силова електроника”,  „Микроелектроника”, „Химия”.

Широкопрофилната специалност включва следните дисциплини: Математика, Теоретична електротехника, Полупроводникови елементи, Електрически измервания, Основи на компютърната техника и информационни технологии, Теория на електронните схеми и системи за автоматизирано проектиране, Аналогова и цифрова схемотехника, Микропроцесорна схемотехника, Електронни регулатори, Микроелектроника.

Характерни за модулите са следните дисциплини:
Модул „Биомедицинско инженерство”: Основи на биомедицинското инженерство; Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информация; Устройства за медицински диагностични образи; Сензорни схеми и устройства; Ядрена електроника.
Модул „Електронни системи за управление”: Електронни устройства и системи за контрол и управление; Оптоелектронни и лазерни устройства в промишлеността; Схемотехника на интегрални схеми; Електронни устройства за цифровопрограмно управление; Машинно проектиране на интегрални схеми и електронни възли.
Модул „Силова електроника”: Градивни елементи в силовата електроника; Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства; Електронни технологични системи; Силови електронни ус тройства; Системи за управление на силови електронни устройства.
Модул „Микроелектроника”: Материалознание в микроелектрониката; Микроелектронна самотехника; Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката; Хибридни микромодули; Техника на повърхностния монтаж.

​​​​​​​Учебният процес се провежда от 6-ма професори, 27 доценти и 37 асист енти. Броят на защитените дисертации е 73, а в момента се обучават 29 докторанти.
Научно-изследователската дейност в съвременни области, като вградени микропроцесорни системи, микро и нано- електроника, алтернативни енергийни източници и системи за управление и други, както и обучението на докторантите са една от важните задачи на ФЕТТ.

Специалността „Автомобилна електроника", за ОКС (образователно-квалификационна степен) „бакалавър“, съчетава теоретичен фундамент и приложна насоченост, при формирането на знания и умения в обучаваните студенти. Учебният план е изготвен в съответствие с нормативни изисквания и има за цел, да осигури адекватно на пазара на труда качество на обучение на специалисти в една динамична и иновативна област. Факт е, че през последните години автомобилната индустрия, в България, се развива с бурни темпове и вече надхвърля 10% от БВП. Към настоящия момент компаниите от този сектор са повече от 100, като преобладаващата част е позиционирана в сектор автомобилна електроника. През следващите години се очаква ръст на нуждите от инженерни кадри в профил електроника (с поне 50%), с преобладаващ дял именно в областта на автомобилната електроника.
Учебният план на специалност „Автомобилна електроника“ е 4-годишен, включва 240 ECTS кредита, при редовна форма на обучение, и дава на студентите необходимите знания и умения за успешно решаване на широк спектър от инженерни задачи. Допълнително предимство на дипломирания бакалавър инженер, по автомобилна електроника, е способността за лесно адаптиране в нова или непозната среда и включване в широкопрофилни научни и развойни екипи.
Общата теоретична подготовка осигурява на студентите:
- фундаментални знания и умения за проектиране, разработване, моделиране, анализ, тестване, интегриране, внедряване и поддържане на електронни модули и системи за управление – елемент от цялостната компановка на съвременните автомобили;
- фундаментални знания в областите електроника и електротехника, микроелектроника и силова електроника; математика, автомобилна техника и видове двигатели; комуникационни и навигационни технологии и други;
- познаване на съвременните теории, добри практики, методи и средства, както и на върхови постижения в областта на автомобилостроенето – електромобили, хибридни автомобили, автономни автомобили, екологични автомобили и други;
- владеене на съвременни среди за програмиране и програмни езици, автоматизирани развойни средства и системи, системи за моделиране;
- познаване на основните параметри и възможности за синтез и вграждане на специфични сензори, сензорни мрежи и актуатори в отделни възли и механизми на съвременните автомобили;
- знания за принципи и управление на функционални модули, параметри и среди - микроклимат, устойчивост, асистиране, активна защита и др.
Специалната подготовка осигурява на студентите:
- възможност за участие в екипни разработки насочени към специфициране, проектиране, имплементиране и документиране на електронни модули и  системи за вграждане в съвременните автомобили;
- знания и умения за проектиране, имплементиране и обслужване на електрическо оборудване – елемент от инфраструктура от ново поколение, за нуждите на електромобилите.
- умения за синтез и внедряване на ефективни софтуерни решения за нуждите на специфична или по-широка приложна област;
- добро познаване на съвременните развойни среди (CAD/CAM), инструменти и стандарти  в автомобилостроенето;
- умения за оценка и управление на рисковете при разработване, внедряване и експлоатация на нови и усъвършенстване на съществуващи апаратни и софтуерни продукти в автомобилите;
- умения и начин на мислене, предполагащи креативност и бърза реакция в съответствие с високите темпове на развитие на технологиите в автомобилостроенето, както и адаптивност към бързо променящата се пазарна среда.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg