faculties_present_img

Факултет по приложна математика и информатика

 

Факултетът е създаден през 2000 г., на базата на съществуващия от 1970 г. Институт по приложна математика и информатика. Включва четири катедри:

Математически анализ и числени методи, Алгебра и геометрия, Диференциални уравнения и Стохастика и оптимиране.

Във ФПМИ се обучават  бакалаври, магистри и докторанти по Приложна математика и информатика и се провежда обучението по математика във всички факултети на ТУ.

Специалността „Приложна математика и информатика”, бакалавърска степен, (акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация) осигурява квалификация по приложна математика с възможности за реализация в широк диапазон от дейности: компютърни технологии, банкови и застрахователни дейности, управление на фирми, оптимизация и управление, транспорт, енергетика, комуникации.Учебните план и програми са разработени с отчитане на европейските стандарти при широко международно сътрудничество.

Обучението по Приложна математика и информатика включва: фундаментални математически дисциплини; основни дисциплини (физика, механика, електротехника, компютърни системи, финансова математика)  и съвременни математически методи и компютърни технологии с приложение в различни области (техника, икономика, биология и др.).

Добрата фундаментална подготовка, както и уменията за използване на информационни технологии, осигуряват гъвкавост и адаптивност на завършилите и успешна реализация на пазара на труда.

Специалността в магистърската степен за кандидати, притежаващи бакалавърска степен в професионално направление Математика цели да задълбочи и разшири знанията в областта на математическите методи и информационни технологии и да създаде умения за анализиране на задачи, създаване на математически модели и прилагане на тези умения в различни сфери.

ФПМИ предлага и едногодишно подготвително обучение за кандидати, притежаващи бакалавърска степен в професионални направления Технически науки и Икономика. Целта е да се разшири подготовката по математика и информатика на кандидатстващите за магистърска степен по приложна математика.

От 1974 г. факултетът организира ежегодна международна научна конференция „Приложение на математиката в техниката и икономиката”, което е много добра възможност за изява на студенти, докторанти и млади учени.

През последните 5 години възпитаниците от факултета традиционно са медалисти на Националната олимпиада по математика на инженерните висши училища.

Съвременното развитие на техниката и технологиите на 21 век изискват комплексни и все по - задълбочени познания в областта на модерната оптика, лазерните технологии, влакнеста и интегрална оптика, нанотехнологиите.

 

Специалността "Приложна физика и компютърно моделиране" е насочена към задълбочено изучаване на физичната същност на процесите и явленията, чрез които се развиват и реализират модерните фотонни, лазерни, оптични, електронни и нано- технологии и други области на съвременната техника. Друга основна насока на специалността са компютърното моделиране и симулации, които в наши дни заместват много от скъпите физични експерименти и същевременно позволяват да се получи необходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните обекти и системи и процесите протичащи в тях. Обучаващите се в специалността усвояват използването на компютърни технологии и професионални софтуерни продукти от високо ниво за решаването на практически задачи с инженерно приложение. Обучението включва и задължителния комплекс от инженерни, езикови и икономически и бизнес знания и умения, нужни за успешна реализация в индустрията.

Основни направления в специалната подготовка на студентите:

      обучение в областта на фотоника

      обучение в областта на компютърно моделиране и симулации 

      обучение в областта на електроника и измервателна техника 

      обучение в областта на нанотехнологии и материалознание

Завършилите специалисти ще се впишат успешно в съвременните изисквания за развитие на индустрия, базирана на принципите на материално- и енергоемкост, висока ефективност и висок принаден продукт, които са водещи принципи в съвременната европейска и българска икономическа политика.

Повече информация за специалността може да бъде намерена на http://phys.tu-sofia.bg

Специалността „Информатика и софтуерни науки”  е най-новата във ФПМИ. Тя подготвя бакалаври и магистри с теоретични знания и практически умения за моделиране, основни методи на изчислителната математика, за разработване, внедряване и поддръжка на надежден, ефективен и качествен софтуер и цялостни решения за специфична или по-широко спектърни приложни области. Завършилите специалисти придобиват начин на мислене и адаптивност към бързо променящите се изисквания на информационното общество, високите темпове на развитие на софтуерните технологии и променящата се пазарна среда. Те могат да се реализират успешно като програмисти в софтуерни фирми, проектанти, софтуерни архитекти и администратори при създаването и внедряването на софтуерни проекти и системи; аналитици; ръководители на проекти, експерти и консултанти. 

 

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601