faculties_present_img

Факултет по приложна математика и информатика

Уеб страница: http://www.tu-sofia.bg/faculties/fpmi/fpmi_css/

Факултетът е създаден през 2000 г., на базата на съществуващия от 1970 г. Институт по приложна математика и инф орматика. Включва четири катедри:

Математически анализ и числени методи, Алгебра и геометрия, Диференциални уравнения и Стохастика и оптимиране.

Във ФПМИ се обучават  бакалаври, магистри и докторанти по Приложна математика и информатика и се провежда обуч ението по математика във всички факултети на ТУ.

Специалността „Приложна математика и информатика”, бакалавърска степен, (акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация) осигурява квалификация по приложна математика с възможности за реализация в широк диапазон от дейности: компютърни технологии, банкови и застрахователни дейности, управление на фирми, оптимизация и управление, транспорт, енергетика, комуникации.Учебните план и програми са разр аботени с отчитане на европейските стандарти при широко международно сътрудничество.

Обучението по Приложна математика и информатика включва: фун даментални мат ематически дисциплини; основни дисциплини (физика, механика, електротехника, компютърни системи, финансова математика)  и съвременни математически методи и компютърни технологии с приложение в различни области (техника, икономика, биология и др.).

Добрата фундаментална подготовка, както и уменията за използване на информационни технологии, осигуряват гъвкавост и адаптивност на завършилите и успешна реализация на пазара на труда.

Специалността в магистърската степен за кандидати, притежаващи бакалавърска степен в професионално направление Математика цели да задълбочи и разшири знанията в областта на математическите методи и информационни технологии и да създ аде умения за анализиране на задачи, създаване на математически модели и прилагане на тези умения в различни сфери.

ФПМИ предлага и едногодишно подготвително обучение за кандидати, притежаващи бакалавърска степен в професионални направления Технически науки и Икономика. Целта е да се разшири подготовката по математика и информатика на канд идатстващите за магистърска степен по приложна математика.

От 1974 г. факултетът организира ежегодна международна научна конференция „Приложение на математиката в техниката и икономиката”, което е много добра възможност за изява на студенти, докторанти и млади учени.

През последните 5 години възпитаниците от факултета традиционно са медалисти на Националната олимпиада по математика на инженерните висши училища.

Специалност „Инженерна физика”

Съвременното развитие на техниката и технологиите на 21 век изискват комплексни и все позадълбочени познания в областта на модерната оптика, лазерните технологии, влакнеста и интегрална оптика, нанотехнологиите.

Специалността „Инженерна физика” е нова инженерна специалност в Техническия университет – София, насочена към изучаване на електронни и фотонни технологии. Предлаганата специалност ще осигури задълбочено познаване на физичната същност на процесите и явленията, въз основата на които се развиват и реализират модерните електронни и фотонни технологии, както и задължителните за практическото им приложение инженерни знания и умения. Специалността ще създаде високо ниво на ползване на компютърна техника и софтуерни продукти при решаване на практически задачи за инженерни приложения. Ще бъдат обезпечени задължителните езикови и достатъчните икономически знания за успешна работа в индустрията.

Основни направления в специалната подготовка на студентите:

  • обучение в областта на фотониката
  • обучение в областта на електрониката и измервателната техника 
  • обучение в областта на комтпютърно моделиране и симулации 
  • обучение в областта на нанотехнологиите и материалознанието

Завършилите специалисти ще се впишат успешно в съвременните изисквания за развитие на индустрия, базирана на принципите на материално- и енергоемкост, висока ефективност и висок принаден продукт, които са водещи принципи в съвременната европейска и българска икономическа политика.

Допълнителна информация за специалността можете да намерите на http://phys.tu-sofia.bg.

 

Справочник 2017    

  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 3601