faculties_present_img

Факултет по приложна математика и информатика

Уеб страница: https://fpmi.bg

ФПМИ е факултет с полувековни традиции, който предлага приоритетни и защитени за националната икономика бакалавърски и магистърски специалности с много висок рейтинг и реализация на пазара на труда, както у нас така и в чужбина.

Партньори на ФПМИ са водещи световни фирми в областта на IT индустрията, обработката, анализа и сигурността на данните.

ФПМИ провежда обучение в три бакалавърски специалности:

  • Анализ на данни
  • Приложна математика и информатика
  • Информатика и софтуерни науки
  • Приложна физика и компютърно моделиране

и три магистърски специалности:

  • Приложна математика и информатика
  • Информатика и софтуерни науки
  • Анализ на големи масиви и потоци от данни

Анализ на данни

Новата специалност „Анализ на данни“ подготвя специалисти с висше образование, ОКС „бакалавър“, които притежават необходимите знания и умения за извършване на дейностите по събиране и анализ на данни с цел вземане на информирани решения и изграждане на модели за бъдещи действия, на базата на солиден математически апарат, съчетан с методи на статистиката, информатиката и съвременни информационни технологии.

Бакалаврите, завършващи специалността, имат теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които им позволяват да работят резултатно във всяка сфера, в която се прилагат математически апарат и софтуерни инструменти за събиране и анализ на данни.

Защитената специалност „Приложна математика и информатика”, бакалавърска степен, (без семестриални такси) осигурява квалификация по приложна математика с възможности за реализация в широк диапазон от дейности: компютърни технологии, банкови и застрахователни дейности, управление на фирми, оптимизация и управление, транспорт, енергетика, комуникации. Учебните планове и програми са разработени с отчитане на европейските стандарти при широко международно сътрудничество.

Специалността в магистърската степен за кандидати, притежаващи бакалавърска степен в професионална област 4: Природни науки, математика и информатика, цели да задълбочи и разшири знанията в областта на математическите методи и информационни технологии и да създаде умения за анализиране на задачи, създаване на математически модели и прилагане на тези умения в различни сфери.

Приоритетната специалност „Информатика и софтуерни науки” е най-новата във ФПМИ. Тя подготвя бакалаври и магистри с теоретични знания и практически умения за моделиране, основни методи на изчислителната математика, за разработване, внедряване и поддръжка на надежден, ефективен и качествен софтуер и цялостни решения за специфична или по-широко спектърни приложни области. Завършилите специалисти придобиват начин на мислене и адаптивност към бързо променящите се изисквания на информационното общество, високите темпове на развитие на софтуерните технологии и променящата се пазарна среда. Те могат да се реализират успешно като програмисти в софтуерни фирми, като разработчици на софтуер, проектанти, софтуерни архитекти и администратори при създаването и внедряването на софтуерни проекти и системи; аналитици; ръководители на проекти, експерти и консултанти.

Специалността Приложна физика и компютърно моделиране е насочена към задълбочено изучаване на физичната същност на процесите и явленията, чрез които се развиват и реализират модерните фотонни, лазерни, оптични, електронни и нано- технологии и други области на съвременната техника. Друга основна насока на специалността са компютърното моделиране и симулации, които в наши дни заместват много от скъпите физични експерименти и същевременно позволяват да се получи необходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните обекти и системи и процесите протичащи в тях. Обучаващите се в специалността усвояват използването на компютърни технологии и професионални софтуерни продукти от високо ниво за решаването на практически задачи с инженерно приложение. Обучението включва и задължителния комплекс от инженерни, езикови и икономически и бизнес знания и умения, нужни за успешна реализация в индустрията.

Завършилите специалисти ще се впишат успешно в съвременните изисквания за развитие на индустрия, базирана на принципите на материално- и енергоемкост, висока ефективност и висок принаден продукт, които са водещи принципи в съвременната европейска и българска икономическа политика.

Повече информация за специалността може да бъде намерена на http://phys.tu-sofia.bg

 

Специалността „Анализ на големи масиви и потоци от данни” се предлага само в магистърска степен. В нея се поставя акцент върху подготовката свързана с разработката на софтуер за анализ на големи данни в социалните мрежи, сигурност на екосистемата на големите данни, дигитални големи данни и компютърна криминалистика и интелигентни системи за персонализирана медицина. Специализиращите дисциплини са свързани с най-съвременните области на софтуерните науки и информатиката (облачни платформи и услуги, анализ на големи данни, извличане на знания, вземане на решения). Специалността е сред 5-те с най-висок осигурителен доход на завършилите според рейтинговата система на висшите училища.

През последните 5 години възпитаниците на факултета традиционно са медалисти на национални олимпиади и състезания по математика и информатика.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg