faculties_present_img

Енергомашиностроителен факултет

Енергомашиностроителният факултет (ЕМФ) обучава студенти по специалностите: „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, “Топлинни и хладилни технологии и системи“, „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“, „Хидравлична и пневматична техника“ и „Дизайн и технологии за облекло и текстил“. Факултетът се състои от катедрите „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, „Топлинна и хладилна техника“ , „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ и „Текстилна техника“.

Специфичните особености на обучението в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” са:

Актуалност: По своята същност и съдържание специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика” е както традиционна, така и винаги актуална, поради непреходната необходимост на човечеството от топло- и електроенергия, добивана в надеждни, безопасни, еколого и енергоефективни конвенционални и ядрени централи.

Уникалност: Единствено в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” в България се подготвят специалисти, компетентни в следните  две енергопреобразуващи технологии: получаване на топлинна и електрическа енергия от химичната енергия на органичните горива; получаване на топлинна и електрическа енергия от енергията на ядрото на атомите.

Реализация на завършилите специалисти: Успешно завършилите бакалаври от специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика” намират реализация като специалисти и инженери  в: оперативното управление на енергийните дружества (топлоелектрически централи, ядрени електрически централи, топлофикации); инженерингови частни и държавни фирми, които се занимават с решаването на различни оптимизационни и проектантски задачи; промишленото производство (експлоатация на енергийни обекти) и търговско-представителна дейност на наши и чужди фирми.

Придобилите званието „бакалавър-инженер” по специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика”, могат да продължат обучението си в три магистърски програми, които катедрата предлага:

  • специалност „Ядрена енергетика”;
  • специалност „Топлоенергетика”;
  • специалност „Газово инженерство и мениджмънт“.

Актуалната специалност Топлинни и хладилни технологии и системи“ е свързана с безспорния световен приоритет – създаване на комфортни условия на живот в обитаваната от хората среда, енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Специалността осигурява висококачествени знания и умения за проучване, проектиране, изграждане, изследване и анализ на системи за осигуряване качеството на микроклимата в сгради и технологичните условия в промишлени обекти. С придобитите знания и умения завършилите са търсени специалисти както в държавния сектор, така и във фирми от частния сектор, като: проектантски, конструкторски и технологични отдели, бюра, цехове и лаборатории, монтажни организации, консултантски и търговски фирми, предприятия и фирми в областта на енергетиката, строителството, химическата, хранително-вкусовата, биотехнологичната, текстилната промишленост, транспорта и селското стопанство, урбанистиката и екологията.

Обучението се провежда в две образователни - квалификационни степени „бакалавър“ – специалност Топлинни и хладилни технологии и системи“  и „магистър“ по специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“. То е осигурено със съвременна лабораторна база за изследване на процеси и системи за преобразуване и оползотворяване на енергията от конвенционални и възобновяеми източници.

Традиционно студентите участват в мащабни национални и международни научно-изследователски и приложни проекти в колективи с преподавателите от водещата специалността катедра „Топлинна и хладилна техника".

Катедрата сътрудничи със световно известни университети като: Техническия университет в Карлсруе, Университета Стретклайд от Великобритания, Техническия Университет в Айндховен, Техническия университет в Атина, Техническия Университет в Барцелона, Университетът в Саутхямптън и др. Това сътрудничество допринася за непрекъснато усъвършенстване на учебния процес със  съвременните постижения в областта на висшето образование, техниките и технологиите по специалността.

  Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника” е широкопрофилна специалност от професионално направление „Машинно инженерство” и предлага съвременно обучение за придобиване на степен „бакалавър”. Завършилите специалността намират успешна реализация практически във всички сфери на стопанската дейност: енергетика, транспорт, машиностроене, авиационна техника, автоматизация на производството, медицинска техника, водоснабдяване, битова техника, екология и пречистване на води, минна промишленост, металургия, и др. Специалността е тясно свързана и с актуалния приоритет - възобновяемите енергийни технологии, които в лицето на традиционните ВЕЦ и ветровите електрически централи се нуждаят от добре подготвени инженери.

За обучението на студентите от специалността отговаря катедра “Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, която в продължение на 70 години е натрупала богат опит,  традиции и материална база. Обучението по специалните предмети се провежда в просторни и удобни учебни зали, оборудвани с всички необходими технически средства. Катедрата разполага с една от най-обширните и богати учебни и лабораторни бази  в университета. Тя превъзхожда в много отношения базите на сродните специалности в страната. В учебната работа са застъпени широко компютърните методи за проектиране и изследване на флуидната техника. Всички преподаватели са с много добра педагогическа подготовка и богат практически опит, което им позволява в максимална степен да подготвят бъдещите инженери за реалната практика. Допълнителна информация може да намерите на: http://hadhm.tu-sofia.bg/ и http://hydrolab.tu-sofia.bg/.

Специалността „Дизайн и технологии за облекло и текстил“ предлага съвременно обучение, съобразено с програмите на водещите европейски университети. Преподавателският състав е млад, висококвалифициран, с множество специализации в чужбина.

Учебните програми се актуализират непрекъснато и осигуряват развитие на инженерните, дизайнерски и управленски умения на студентите в следните области: мода и дизайн на облеклото, технология на облеклото, 3D проектиране на текстилни изделия, нови материали и др. 

Обучението се извършва с помощта на иновативни софтуерни продукти.

Катедра „Текстилна техника“ има договори с повечето университети, предлагащи обучение по текстил и облекло, за осъществяване на студентска мобилност по европейски образователни програми.

Завършилите специалността „Дизайн и технологии за облекло и текстил” могат да поставят и самостоятелно да решават задачи в сферата на специалността и машинното инженерство като творчески прилагат придобитите знания; да проектират, планират и организират производството на текстилни изделия и облекла със съвременни методи и средства; да проектират с графични системи нови изделия; да провеждат експериментални изследвания и разработват технологична документация; да извършват контрол върху качеството на продукцията.

Бакалавър-инженерите по „Дизайн и технологии за облекло и текстил” имат възможност да създадат собствен бизнес в областта на облеклото и текстила, да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда у нас и в Европа, да продължат обучението си в магистърска и докторска образователно-квалификационна степен.
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg