faculties_present_img

Факултет Автоматика

Уеб страница: http://fa.tu-sofia.bg/ 

Във факултета са интегрирани пет катедри:

  • „Автоматизация на електрозадвижванията”,
  • „Автоматизация на непрекъснатите производства”,
  • „Електроизмервателна техника”,
  • „Системи и управление” и
  • „Теоретична електротехника”.

Висококвалифициран и силно мотивиран преподавателски състав обучава студентите по широкопрофилната специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) за степените бакалавър и магистър. Тя е сред четирите найжелани специалности в страната в областта на техническите науки и е акредитирана с висока оценка от Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация.

В сравнение с другите специалности АИУТ придава трето измерение на машините, агрегатите, процесите и системите – а именно управлението и интелигентното поведение. В този смисъл тя е специалност, която се занимава с обединяването на физическите, информационните и интелектуалните качества с цел генериране на автоматично или интелигентно поведение.

Спецификата на обучението по АИУТ се състои в съчетаване на фундаментални знания по моделиране на разнородни процеси в технически и организационни системи, по електротехника, електроника, компютърни науки и теория на управлението с общоинженерни, природонаучни, хуманитарни, икономически знания, с усвояването на чужд език.

Перспективите на специалността се определят от нейната универсалност. Факт е, че съвременните машини стават автомати и роботи, а съвременните процеси – автоматизирани и роботизирани. Качество и производителност в условията на пазарно стопанство и конкуренция не може да се постигнат без автоматизация и ефективно управление.

Именно това очертава обективноформираната пазарна ниша, която предопределя мисията и стратегическото значение на факултет „Автоматика”.

Обучението на докторанти и научноизследователската дейност са основен приоритет във ФА. Научните резултати на факултета са получили признание у нас и в чужбина. Научните статии, доклади, учебници и монографии, написани от академичния състав, са публикувани в реномирани български и чуждестранни издания или в трудовете на национални и международни конференции, ИФАК, ИФИП, ИМЕКО и др.

 

     Правилник 2019
  

Учебен отдел

Кинка Чавдарова
Email: kin@tu-sofia.bg
Кабинет: 2306
Тел.: 02/965 3621

Спасен Цветков
Email: spasen@tu-sofia.bg
Кабинет: 2301
Тел.: 02/965 2638

Анета Дунева
Email: aduneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2303
Тел.: 02/965 2176

Людмила Зашева
Email: lzasheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2310
Тел.: 02/965 2174

Мила Иванова
Email: mivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601

Захарина Стоименова
Email: zahst@tu-sofia.bg
Кабинет: 2308
Тел.: 02/965 02 965-3601