faculties_present_img

Факултет Автоматика

Уеб страница: http://fa.tu-sofia.bg/ 

Във факултета са интегрирани пет катедри:

  • „Автоматизация на електрозадвижванията”,
  • „Автоматизация на непрекъснатите производства”,
  • „Електроизмервателна техника”,
  • „Системи и управление” и
  • „Теоретична електротехника”.

Висококвалифициран и силно мотивиран преподавателски състав обучава студентите по широкопрофилната специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) за степените бакалавър и магистър. Тя е сред четирите найжелани специалности в страната в областта на техническите науки и е акредитирана с висока оценка от Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация.

В сравнение с другите специалности АИУТ придава трето измерение на машините, агрегатите, процесите и системите – а именно управлението и интелигентното поведение. В този смисъл тя е специалност, която се занимава с обединяването на физическите, информационните и интелектуалните качества с цел генериране на автоматично или интелигентно поведение.

Спецификата на обучението по АИУТ се състои в съчетаване на фундаментални знания по моделиране на разнородни процеси в технически и организационни системи, по електротехника, електроника, компютърни науки и теория на управлението с общоинженерни, природонаучни, хуманитарни, икономически знания, с усвояването на чужд език.

Перспективите на специалността се определят от нейната универсалност. Факт е, че съвременните машини стават автомати и роботи, а съвременните процеси – автоматизирани и роботизирани. Качество и производителност в условията на пазарно стопанство и конкуренция не може да се постигнат без автоматизация и ефективно управление.

Именно това очертава обективноформираната пазарна ниша, която предопределя мисията и стратегическото значение на факултет „Автоматика”.

Обучението на докторанти и научноизследователската дейност са основен приоритет във ФА. Научните резултати на факултета са получили признание у нас и в чужбина. Научните статии, доклади, учебници и монографии, написани от академичния състав, са публикувани в реномирани български и чуждестранни издания или в трудовете на национални и международни конференции, ИФАК, ИФИП, ИМЕКО и др.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg