faculties_present_img

Факултет по телекомуникации

Уеб страница: http://fktt.tu-sofia.bg/

Телекомуникациите е една от наймодерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании в света, с най-ниска безработица и постоянна нужда от квалифицирани кадри.

Факултетът по телекомуникации е водещ в областта на комуникационните технологии в България. Той предлага съвременно обучение по специалността „Телекомуникации” за получаване на степените „бакалавър”, „магистър” и  „доктор” .

В обучението се използва съвременна  техническа  база:  студийна  аудио- и  видео-техника и мултимедийни системи;  тестова  микровълн ова апаратура; действаща главна станция  на спътникови  програми;  действащи  цифрови  телекомуникационни системи; действаща GSM система; компютърни класове; работеща  система  за  кабелнателевизия и др.Специалистите с бакалавърска степен имат базова широкопрофилна подготовка в областта на телекомуникациите, притежават способност чрез самоподготовка да усъвършенстват знанията и уменията си, имат добра езикова култура, владеят компютърни технологии и поддържат подготовката си на нивото на съвременните изисквания на информационното общество. Те придобиват знан ия и умения за работа, за проектиране, производство, поддръжка, експлоатация, инженеринг и техническо осигуряване на комуникационни компоненти, възли, устройства, системи и мрежи.

В учебния план за бакалавърската степен се осигурява възможност за избираеми дисциплини, които дав ат допълнителна специализация в радиокомуникации, аудио- и видео технологии, телекомуникационни мрежи и технологии и мениджмънт на комуникационни системи.

Магистърското обучение цели студентите да се подготвят за научноизследователска работа и за решаване на по-сложни инженерни проблеми. Така подготвените абсолвенти са готови да покриват широките пот ребности от инженери по информационни и комуникационни технологии.

Факултетът  поддържа  тесни връзки с водещите български телекомуникационни оператори, както и наши и чужди фирми в областта на инф ормационните и комуникационни технологии, които предлагат стажантски програми  и  стипендии  на студентите, както и различни видове допълнително специализирано обучение.

Някои от областите за професионална реализация на завършилите студенти са: системи за спътниково и кабелно разпространение на радиои те левизионни програми; фиксирани и мобилни комуникационни системи и мрежи; информационни технологии в телекомуникациите; надеждност и сигурност на комуникациите; аудио и видео технологии; лазерни и световодни ком уникационни системи; радиолокационни и радионавигационни устройства и системи; автоматизирани системи за проектиране, производство, контрол и диагностика, системи за рад иоуправление; системи за контрол и управление; системи за технологичен контрол, схеми и системи и проектиране на печатни платки; технически средства за изграждане на автоматизирани технологични системи в комуникациите и др.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg