faculties_present_img

Електротехнически факултет

Уеб страница: http://ef.tu-sofia.bg

Електротехническият факултет е един от двата най-стари факултета на Техническия университет. Учебният процес се провежда от пет катедри: Електрически машини, Електрически апарати, Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически транспорт, Електроенергетика и Обща електротехника. Студентите се обучават в две широкопрофилни специалности за образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” – „Електротехника” и „Електроенергетика и електрообзавеждане”, както и в специалността „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” за образователно-квалификационна степен „магистър”.

Специалността „Електротехника" осигурява на завършилите солидни знания в модерните направления на електроинженерството, както и широки възможности за професионална реализация в различни области. Обучението се извършва в съвременна учебна и лабораторна среда с използването на модерна апаратура, компютърни технологии и софтуер. Компютърното моделиране и симулиране, съчетани с реални физически изследвания, са гаранция за адаптивността на студентите в бъдещата им работа. Завършилите специалисти може да се реализират в областта на конструирането, експлоатацията, инженеринга и управлението на различни видове преобразуватели на електрическа енергия, както и системи с тях, на различни нива на управление във фирми и държавни организации. Обновените учебни планове по базовите учебни дисциплини, както и добавянето на нови дисциплини, дават необходимите знания на студентите, така че те да могат самостоятелно да се развиват и усъвършенстват в сферата, в която ще работят. Допълнителна информация може да намерите на web сайтa или във facebook страницата на специалност "Електротехника".

Специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане” е с три специализации в бакалавърската степен: Електроенергетика; Електро- снабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия и Електрически транспорт. Обучението в магистърската степен е по следните магистърски програми: Електрически централи, Електрически мрежи и системи, Автоматизация на електроенергийните системи, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Електрически транспорт и Осветителна техника.

Завършилите студенти се реализират в електрически централи, електроенергийната система, всички производствени предприятия, електрически транспорт, научноизследователски, проекто-конструкторски, търговски фирми, институти, бюра и др.

Магистърската специалност „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” е предназначена за обучение на студентите в модерните направления на производство, проектиране, присъединяване, управление и рационално използване на електрическа енергия. Тя предлага високо ниво на образование, съгласувано с индустрията и енергетиката. Завършилите студенти могат да работят в различни фирми и организации, да поемат отговорности в областта на развойната дейност, планирането, строителството, управлението, експлоатацията и подд ържането на енергийни мощности, както и производството, продажбата и разпределението на електроенергията.

Написаните за студентите учебници и учебни помагала са над 250. Броят на защитените дисертации е над 350, от тях 30 – за научната степен „доктор на науките”.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg