faculties_present_img

Електротехнически факултет

Уеб страница: http://ef.tu-sofia.bg

Електротехническият факултет е един от двата най-стари факултета на Техническия университет. Учебният процес се провежда от пет катедри: Електрически машини, Електрически апарати, Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически транспорт, Електроенергетика и Обща електротехника. Студентите се обучават в две широкопрофилни специалности за образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” – „Електротехника” и „Електроенергетика и електрообзавеждане”, както и в специалността „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” за образователно-квалификационна степен „магистър”.

Специалността „Електротехника” осигурява на завършилитесолидни знания в модерните направления на електроинженерството, както и широки възможности за професионална реализация в различни области. Обучението се извършва в съвре-менна учебна и лабораторна среда с използването на модерна апаратура, компютърни технологии и софтуер. Компютърното моделиране и симулиране, съчетани с реални физически изследвания, са гаранция за адаптивността на студентите в бъдещата им работа Завършилите специалисти могат да се реализират в областта на конструирането, експлоатацията, ин женеринга и управлението на различни видове преобразуватели на електрическа енергия, както и системи с тях, на различни нива на управление във фирми и държавни организации.

Специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане” е с три специализации в бакалавърската степен: Електроенергетика; Електро- снабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия и Електрически транспорт. Обучението в магистърската степен е по следните магистърски програми: Електрически централи, Електрически мрежи и системи, Автоматизация на електроенергийните системи, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Електрически транспорт и Осветителна техника.

Завършилите студенти се реализират в електрически централи, електроенергийната система, всички производствени предприятия, електрически транспорт, научноизследователски, проекто-конструкторски, търговски фирми, институти, бюра и др.

Магистърската специалност „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” е предназначена за обучение на студентите в модерните направления на производство, проектиране, присъединяване, управление и рационално използване на електрическа енергия. Тя предлага високо ниво на образование, съгласувано с индустрията и енергетиката. Завършилите студенти могат да работят в различни фирми и организации, да поемат отговорности в областта на развойната дейност, планирането, строителството, управлението, експлоатацията и подд ържането на енергийни мощности, както и производството, продажбата и разпределението на електроенергията.

Написаните за студентите учебници и учебни помагала са над 250. Броят на защитените дисертации е над 350, от тях 30 – за научната степен „доктор на науките”.

 

  Правилник 2021
  

Учебен отдел

Началник
маг. мат. Спасен Цветков
Кабинет:2301
Мобилен:0882 270 597
Email: spasen@tu-sofia.bgмаг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02/9653621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02/9652176


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02/96502 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Людмила Зашева
Кабинет:2310
Тел.: 02/9652174


маг. инж. Мила Иванова
Кабинет:2308
Тел.: 02/96502 965-3601
Email: mivanova@tu-sofia.bg