Киберсигурност

Киберсигурност“ е нова бакалавърска учебна програма в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, която следните два факултета  реализират съвместно:

След обучение в редовна форма с продължителност 4 години, завършилите специалността студенти-бакалаври ще получат професионалната квалификация „инженер по киберсигурност“.

Първите четири семестъра от обучението включват фундаментални дисциплини, изучавани от студентите от всички специалности от професионално направление 5.3., сред които са: „Компютърно и софтуерно инженерство“, „Телекомуникации“, „Информационни технологии в индустрията“.  Фундаменталната подготовка по специалност „Киберсигурност“ има за цел придобиването на знания в областите: математика, физика, инженерно проектиране, материалознание, електротехника, полупроводникови елементи, механични системи, компютърни системи, сигнали и системи, измервания в информационните и комуникационни технологии, базови програмни езици, платформено-независими програмни езици, синтез и анализ на алгоритми, основи на мрежовите технологии, бази данни, чужди езици.

Специалната подготовка по „Киберсигурност“ стартира от 5 семестър и включва обучение по дисциплини като: „Мрежова сигурност“, „Сигурност на физичния слой в безжичните комуникации“, „Сигурност на операционни системи“, „Криптографски методи за защита на информацията“, „Глобални бази данни“, „Софтуерни платформи“, „Биометрични системи“, „Етично хакерство“, „Сигурност в безжични мрежи“.

Чрез избор на профилиращи дисциплини, студентите насочват обучението си в един от следните два модула: „Софтуерни приложения с повишена сигурност“ и „Комуникационна и мрежова сигурност“. Сред профилиращите дисциплини за модул „Софтуерни приложения с повишена сигурност“ са: „Сигурно системно програмиране“, „Защита на WEB приложения“, „Разпределени приложения и защита“, „Машинно обучение и киберсигурност“, „Програмни технологии за сигурен код“, „Валидация и верификация на програмни системи“, „Блокчейн технологии“, „Сигурност и защита в Интернет на нещата“. Студентите, избрали обучение в модула „Комуникационна и мрежова сигурност“ ще изучават дисциплини като: „Сигурност в кибер физични системи“, „Надеждност и безопасност в критични инфраструктури“, „Системи за видеонаблюдение“, „Стеганография“, „Видео и аудио анализ в криминалистиката“, „Одит и оптимизация на мрежи“, „Блокчейн в телекомуникациите“.

Независимо от избрания модул, съобразно интересите си, студентите могат да изберат курсове в областите: изкуствен интелект и киберсигурност, квантови комуникации и квантова криптография, приложна криптография, сигурност в EDGE базирани IoT мрежи. Предвидени са и избираеми курсове за придобиване на икономически и мениджърски познания и компетенции, свързани с областите: анализ и управление на риска, управление на киберсигурността, теория и практика на ЕС в областта на киберсигурността, дигитален маркетинг, антикризисен мениджмънт в киберсигурността.

Дипломираните бакалаври с професионална квалификация „инженер по киберсигурност“ ще имат необходимите знания за успешна реализация като специалисти по киберсигурност, анализатори и консултанти по информационна и комуникационна сигурност, проектанти и разработчици на  софтуер, администратори по сигурността. Завършилите могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на информационните и комуникационни технологии, както и в избрани от тях други направления.

  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. пед. Анета Дунева
Кабинет:2303
Тел.: 02 965-21-76
Email: aduneva@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. инж. Захарина Стоименова
Кабинет:2308
Тел.: 02 965-3601
Email: zahst@tu-sofia.bg


маг. инж. Кинка Чавдарова
Кабинет:2306
Тел.: 02 965-3621
Email: kin@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601
Email: ger.ale@tu-sofia.bg