faculties_present_img

Факултет по транспорта

В Транспортния факултет студентите се обучават в областта на всички видове транспорт (с изключение на водния) в три специалности:

  • „Транспортна техника и технологии”;
  • „Авиационна техника и технологии”;
  • „Технология и управление на транспорта”.

През 2009 г. бе разкрита и започна обучението по нова специалност Информационни технологии в транспорта. Специалността е съвместна с Факултет Компютърни системи и управление (ФКСУ) и 16 е на английски език.Учебният процес се провежда в 5 катедри:

  • „Двигатели, автомобилна техника и транспорт”;
  • „Железопътна техника”;
  • „Въздушен транспорт”;
  • „Механика”;
  • „Съпротивление на материалите”.

В специалността „Транспортна техника и технологии” се подготвят машинни инженери - бакалаври и магистри (по единадесет магистърски програми) за проектиране, конструиране, производство, изпитване, експлоатация и поддържане на двигатели с вътрешно горене, автомобили, трактори и кадри, подвижен жел ез опътен състав, селскостопанска техн ика, съвременни електронни сист еми и диагностика.

В специалността „Технология и управление на транспорта” се обучават инженери по транспорт – бакалаври и магистри (по три магистърски програми) в областта на транспортните технологии, организация и управление на транспортната дейност, безопасност на движението, сервизното и гаражно обзавеждане, автотехнически експертизи, екология и опазване на околната среда.

В специалността „Авиационна техника и технологии” се обучават авиационни инженери – бакалаври и магистри в следните профили:

  • Експлоатация и ремонт на въздухоплавателните средства;
  • Експлоатация на електроприборната авиационна техника.

Инженерите, завършили специалности ТТТ, АТ и ТУТ намират реализация в производствените и ремонтн ите заводи, в проектантските, конструкторските и научно-изследователските звена и институти, в управленските структури и служби на Министерството на транспорта, във всички държавни и частни фирми, занимаващи се с транспорт и транспортни технологии.

Учебният процес се провежда от 5-ма професори, 33-ма доценти и 25 асистенти. В учебния процес участват и значителен брой изявени преподаватели от наши и чуждестранни университети, БАН и изтъкнати специалисти по транспорта.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg


маг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg