faculties_present_img

Факултет по английско инженерно обучение

Уеб страница: http://elfe.tu-sofia.bg

Факултетът е създаден като учебно звено в през 1992 г. по проект на програма TEMPUS 1877, финансиран от Европейската общност. Обучението на студентите се провежда на английски език в 2 квалификационни степени:

  • 4-годишен курс за  „бакалавър- инженер” по широкопрофилната специалност   „Индустриално инженерство”
  • курс с продължителност 1,5 години за квалификация  „магистър- инженер” по специалностите „Индустриално инженерство”, „Бизнес информатика”, „Електронно Управление” и „ERP-системи”.

Специалността „Индустриално инженерство” е с близо 100-годишна история и се предлага от преобладаващия брой университети в света. Тя е призната за едно от 5-те големи инженерни професионални направления.  Учебният план и програмите покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университет Брюнел – Лондон, Великобритания и Университетски колеж – Дъблин, Ирландия, които са съизпълнители по проекта TEMPUS.

Основни за специалността са дисциплините: Математика, Физика, Инженерна графика,  Механика, Материалознание, Информатика, Електротехника, Електроника и др.

Характерни специализиращи дисциплини са:

  • Производствени  процеси  и системи, Производствено  проектиране, Измервания и измервателна техника, Измервания и измервателни системи, Компютърно интегрирано производство, Мениджмънт, Маркетинг, Финанси, Теория на управлението.

Факултетът развива мащабна международна   дейност.   Сключени са договори за сътрудничество с над 20 университета  в много страни  от Европа – Великобритания,  Португалия, Испания, Швеция, Дания, Италия, Колумбия  и др. Това дава възможност за обмен на студенти и преподаватели с тези университети. Всяка година десетки студенти  разработват дипломните си работи в чужбина, а студенти от тези университети работят по дипломните си проекти  под ръководството  на преподаватели от ТУ.

Специалността „Индустриално инженерство”  е акредитирана  през 1993  г.  от  Institute  of  Measurement and Control и Institute of Mechanical Engineers.

 
  Правилник 2022
  

Учебен отдел

Началник
маг. инж. Силвия Бориславова
Кабинет:2301
Тел.: 02 965-2638
Мобилен: 0882633889
Email: ucheben@tu-sofia.bgмаг. инж. Гергана Александрова
Кабинет:
Тел.: 02 965-3601, 2176
Email: ger.ale@tu-sofia.bg


маг. инж. Валентина Вълова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174, 3621
Email: valia_valova@tu-sofia.bg


маг. ик. Росица Маркова
Кабинет:2310
Тел.: 02 965-2174
Email: rmark@tu-sofia.bg